Pedagog i psycholog


 

 

PSYCHOLOG

 

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

12.00-16.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

11.00-16.00

Piątek

8.00-11.00

 

 

 

PEDAGOG

 

Poniedziałek

12.00-16.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

11.00-15.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

10.00-14.00