Pedagog i psycholog


 

 

PSYCHOLOG

 

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

12.00-16.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

11.00-16.00

Piątek

8.00-11.00

 

 

 

PEDAGOG

 

Poniedziałek

11.00-15.00

Wtorek

8.30-13.00

Środa

11.00-15.00

Czwartek

8.30-13.00

Piątek

10.30-14.30