Procedury

 

 

 

 

 

SZKOLNE PROCEDURY

POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO

NAUCZYCIELI

(INNYCH PRACOWNIKÓW)

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23

IM. MARII DĄBROWSKIEJ

W ELBLĄGU

 

 

 

 

 

14 września 2016 rok

 

Telefony alarmowe:

 

 

999 - pogotowie ratunkowe

998 - straż pożarna

997 - policja

992 - pogotowie gazowe

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

991 - pogotowie energetyczne

112 - numery alarmowe z telefonu komórkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele procedur ……………………………………………………………………………………………………….……………….………….5

Podstawy prawne procedur……………………………………………………………………………………………………………….5

 1. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji minia szkolnego lub cudzej własności……………………………………………………………………………………………………………………………….6
 2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia…………………7
 3. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa…………..8
 4. Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego………………………………………….9
 5. Procedura w przypadku licznych nieobecności, spóźnień, wagarów…………………………………….10
 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole……………………………11
 7. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego    samopoczucia……12
 8. Procedura w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia ze szkoły……………………………………13
 9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przejawów przemocy i agresji wśród uczniów……………………………………………………………………………………………………………………………….14
 10. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia godności lub nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły………………………………………………………..……………………………..15
 11. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych lub samobójstwa ucznia…………………………………………………………………………………………………………………………………..16
 12. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
 13. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w czasie zajęć lekcyjnych………………………………………………………………………………………….................20
 14. Procedura postępowania w przypadku diagnozowania trudnych sytuacji wychowawczych………………………………………………………………………………………………………………….21
 15. Procedura postępowania w przypadku odmowy współpracy rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo…………………………………………………….22
 16. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia podejrzanej przesyłki lub telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem………………………………………………………………………….23
 17. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przyniesienia papierosów    (e-papierosa) lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią………………………………………………………………………24
 18. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o przyjściu ucznia do szkoły pod wpływem alkoholu lub przyniesienia alkoholu do szkoły albo jego spożywania na terenie szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
 19. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły pod wpływem środków odurzających lub ich używanie na terenie szkoły………………………………………………………………….26

 

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne substancje lub niebezpieczne narzędzia………………………………………………………..27
 2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem substancję psychoaktywną………………………………………………………..28
 3. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo…………………………29
 4. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby                     w szkole……………………………………………………………………………………………………………………………….30
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo………………………..32
 6. Procedura postępowania w przypadku, otrzymania przez dyrektora informacji                           o zaginięciu/zniszczeniu dziennika……………………………………………………………………………………….33
 7. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucz. wulgarnego słownictwa…………34
 8. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy……………………………………………………….35
 9. Procedura postępowania w przypadku ataku padaczki………………………………………………………..36
 10. Procedura kierowania ucznia na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej……….37
 11. Procedura przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej………………………………………………………38
 12. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej…………………………………………………………………39
 13. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki………………………………………………………………………………….40
 14. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole………………………………41
 15. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego ………………………43
 16. Procedury kontaktów z rodzicami oraz przebywania rodziców w szkole ……………………………..44
 17. Wtargnięcie uzbrojonego napastnika na teren szkoły …………………………………………………………45
 18. Agresywny pies na terenie szkoły ………………………………………………………………………………………..46
 19. Wypadek ucznia podczas wycieczki szkolnej ……………………………………………………..………………..47
 20. Ewakuacja szkoły w sytuacji zagrożenia bombowego ………………………………………………………….48
 21. Ewakuacja szkoły w sytuacji zagrożenia pożarem, wybuchem gazu, zatruciem itp. ………….…49
 22. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy ………………………………………………………………….………….. 50
 23. Procedura postępowanie z uczniem z zespołem Aspergera…………………………………………………51
 24. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu…………………………………..52

 

 

 

 

 

 

CELE PROCEDUR

1. Opracowanie jednolitych, spójnych i efektywnych działań, których celem jest pomoc dzieciom.

2. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły   w sytuacjach trudnych.

3. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych.

PODSTAWY PRAWNE PROCEDUR

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.   z 2014r., poz. 382/

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r., poz.1356 ze. zm./

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm./.

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U.  z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z. zm./

5) Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie form i metod wykonywania zadań prze policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./.

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. z 2003r., Nr 26, poz.226/.

8) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm./.

9) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach /Dz. U. z 2013r. poz. 532/.

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji minia szkolnego lub cudzej własności.
 1. Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą    o zaistniałym fakcie bądź własnego oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, nauczyciel przeprowadza rozmowę ze wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia.
 3. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, sporządza notatkę ze zdarzenia          w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.
 4. W przypadku niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wychowawca wzywa do szkoły jego rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Poinformowanie rodziców ucznia (w obecności pedagoga szkolnego) o konsekwencjach wandalizmu (materialnych, społecznych, obniżonej ocenie z zachowania), zastosowanie kary wobec ucznia, oraz wspólne z rodzicami ustalenie możliwości naprawienia wyrządzonych szkód.
 6. Spisanie notatki (pedagog szkolny) z przebiegu spotkania z rodzicami, w szczególności odnotowanie co zostało zniszczone, w jaki sposób szkoda zostanie naprawiona i w jakim terminie, jakie konsekwencje poniesie uczeń. Notatkę podpisują wszystkie osoby obecne na spotkaniu.
 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
 1. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego.
 2. Nauczyciel, na którego lekcji miała miejsce kradzież lub który został poinformowany                         o kradzieży przez ucznia we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez ucznia (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
 3. Wychowawca zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 4. Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów prawnych sprawcy.
 5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności pedagoga oraz rodziców,                 z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców.
 6. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny zostaje zobowiązany do oddania skradzionej rzeczy lub pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.
 7. Jeżeli zdarzenie dotyczy małoletniego ucznia, dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie powiadamia Sąd Rodzinny.
 8. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca powiadamia policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 1. Przerwanie zachowania agresywnego.
 2. Poinformowanie wychowawcy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły                           o zdarzeniu.
 3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, odpowiedzialni: wychowawca, nauczyciel interweniujący.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy.
 5. Powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących                  z przestępstwa i przekazanie ich policji.
 7. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem Szkoły) wobec ucznia. Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji nt. wyciągniętych konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.
 8. Dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie powiadamia Sąd Rodzinny.
 9. W przypadku zatrzymania ucznia (zabrania ucznia ze szkoły) przez policję, dyrektor
  szkoły razem z pedagogiem/psychologiem szkolnym sporządzają notatkę służbową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego.
 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, odpowiedzialni: pielęgniarka lub nauczyciel interweniujący.
 2. Poinformowanie dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego o zdarzeniu.
 3. Powiadomienie rodziców ucznia.
 4. W przypadku obrażeń ucznia, wezwanie Pogotowia Ratunkowego. Wezwanie policji do szkoły, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia środków przestępstwa, ustalenia okoliczności.
 5. Ustalenie okoliczności zdarzenia. Sporządzenie notatki służbowej (wychowawca).
 6. Przekazanie rodzicom (opiekunom) ustnej informacji na temat wyciągniętych konsekwencji wobec ucznia — sprawcy czynu karalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura w przypadku licznych nieobecności, spóźnień, wagarów.
 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawcy z uczniem.
 2. Stały kontakt z rodzicami, informowanie o frekwencji (notatka w Teczce Wychowawcy).
 3. Zobowiązanie rodzica do informowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka    w szkole, jeżeli nieobecność trwa powyżej 1 tygodnia (notatka w Teczce Wychowawcy).
 4. W przypadku nieobecności ucznia, nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców, wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie.
 5. Wezwanie pisemne rodzica do szkoły na konsultacje. Zawarcie kontraktu pomiędzy uczniem, jego rodzicem (prawnym opiekunem) i dyrekcją szkoły, w celu poprawy frekwencji ucznia. Ustalenie sposobów nadrobienia zaległości.
 6. Objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną (mobilizacja zespołu klasowego, współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym).
 7. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia trwającej cztery tygodnie, wysłanie do rodziców informacji o nierealizowaniu obowiązku nauki przez dziecko. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty doręczenia powiadomienia, uczeń nadal nie realizuje obowiązku nauki, kieruje się do rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany i istnieje zagrożenie skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 8. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, sprawę kieruję się do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku

ucznia w szkole.

 1. Nauczyciel, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną       i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. Nauczyciel nie dopuszcza do zajęć lub je przerywa, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.
 3. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz wychowawcę.
 4. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń  w chwili wypadku, powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia.
 5. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń - np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej  pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, godzin odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.
 6. W przypadku odebrania ucznia ze szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego – fakt ten dokumentuje się w Teczce Wychowawcy, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko ucznia oraz podpis rodzica/opiekuna.
 7. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.
 8. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie inspektora bhp.
 9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły  zawiadamia niezwłocznie policję, prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty.
 10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 11. Dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 12. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację, w tym protokół powypadkowy.

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania              lub złego samopoczucia.

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia osoba interweniująca powinna:

 1. Zapewnić opiekę uczniowi.
 2. Wyznaczyć ucznia, pod którego opieką chory udaje się do gabinetu pielęgniarki szkolnej.
 3. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej udają się do sekretariatu szkoły gdzie zostanie udzielona pierwsza pomoc.
 4. Pielęgniarka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów  o dolegliwościach dziecka.
 5. Dziecko z dolegliwościami, objawami  chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej z rodziny.
 6. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców.
 7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę (odpoczynek w gabinecie pielęgniarki, sekretariacie, sali lekcyjnej).
 8. W przypadku nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.
 9. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) wzywa pogotowie ratunkowe,
 10. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia

ze szkoły.

 1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi, pedagogowi lub dyrekcji szkoły pisemne zwolnienie od rodziców.
 2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić odbierając dziecko osobiście ze szkoły. Rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły (wychowawca, nauczyciel, dyrekcja potwierdzają zwolnienie przyjmując od rodzica pisemne usprawiedliwienie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przejawów przemocy i agresji wśród uczniów.

W szkole można zaobserwować różne formy przemocy i agresji uczniów:

 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc słowna
 • Przemoc psychiczna

 

 1. Nauczyciel powinien zareagować natychmiast, gdy obserwuje lub wie o wystąpieniu
  sytuacji przemocy. Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pomocy i wsparcia ofiary zdarzenia.
 2. Nauczyciel (w przypadku zatrzymania sprawców) powinien powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę, który zobligowany jest do odbycia rozmowy z uczniem. Wskazane jest, aby rozmowa odbyła się w obecności pedagoga/psychologa szkolnego.
 3. Wychowawca powinien powiadomić rodziców/prawnych opiekunów - telefonicznie
  lub wezwać do szkoły oraz odnotować rozmowę w Teczce Wychowawcy, dodatkowo samo zdarzenie wychowawca odnotowuje w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.
 4. Wychowawca zobligowany jest powiadomić ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach prawnych i procedurach uruchamianych w sytuacji powtarzania się aktów agresji lub przemocy (w zależności od wagi popełnionego czynu        i reakcji sprawcy).
 5. Wychowawca podejmuje działania wychowawcze, omawia zaistniałą sytuację z jej uczestnikami (czynnymi i biernymi), okoliczności sytuacji, przyczyny i skutki, jakie pociąga za sobą dane zachowanie. Wychowawca powinien prowadzić rozmowę tak, aby uczniowie doszli do konstruktywnych wniosków. Wspólna rozmowa powinna odbyć się niezwłocznie.
 6. W przypadku braku zmiany zachowania agresywnego ucznia powołuje się Zespół Wychowawczy, który ustala plan działań wobec ucznia (np. skierowanie na konsultację psychiatryczną, rozmowa ostrzegawcza z policjantem, skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego i Nieletnich).
 7. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych, zagrażających demoralizacją uczniów, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły   w porozumieniu            z Zespołem Wychowawczym natychmiast powiadamia policję   z pominięciem wyżej omówionej procedury. O fakcie tym informuje rodziców ucznia.

 

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia godności lub nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.
 1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność/nietykalność osobistą nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który powziął takie podejrzenie, zgłasza powyższy fakt dyrektorowi szkoły.
 2. Wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych
  ucznia o zaistniałej sytuacji.
 3. Z zaistniałego zdarzenia sporządzona zostaje notatka służbowa, podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. W każdej sytuacji poszkodowany nauczyciel/pracownik szkoły ma prawo złożyć zawiadomienie na policji lub powiadomić sąd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych lub samobójstwa ucznia.
 1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
  1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

 • Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu.
 • Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów.
 • Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie.
 • Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność.
 • Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań.
 • Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu.
 • Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
 • Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych.
 • Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.

 

 1.  Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:
 • Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia.
 • Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia, w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu kontaktują się z rodzicami ucznia.
 • Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły (notatka).
 • Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią.

B.            Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

3.    Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

 • Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce.
 • Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców.
 • Przekazują dziecko pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji).

C.        Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

 

4.  Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:

 1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych, niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz policję.
 2. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji    i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.
 5. Pedagog i psycholog szkolny planują dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno -pedagogicznej poza szkołą.
 6. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji Psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły.

D.    Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa.

 1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich
  dyrektorowi szkoły.
 2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora
  szkoły.
 3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań.
 4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej.
 5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców.
 6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.
 7. Udzielanie wsparcia uczniom.
 8. Unikanie umedialniania problemu.
 9. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.
 1. Nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia.
 2. W przypadku braku zmiany zachowania ucznia nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy      o zaistniałej sytuacji. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą    z uczniem w obecności nauczyciela. Ustalone zostają środki zaradcze mające na celu poprawę zachowania ucznia.
 3. W przypadku braku zmiany zachowania ze strony ucznia, wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych (notatka ze spotkania w Teczce Wychowawcy).
 4. W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych na interwencję wychowawcy              o fakcie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły oraz pedagog/psycholog szkolny.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zostają wezwani do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej. W razie potrzeby zostają ustalone systematyczne spotkania ucznia                     z pedagogiem/psychologiem szkolnym mające na celu poprawę zachowania ucznia.
 6. Nauczyciel ma obowiązek zareagować, zgodnie ze statutem, w przypadku gdy bez jego zgody na zajęciach uczeń korzysta z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądź innego urządzenia służącego do rejestracji obrazu lub dźwięku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w czasie zajęć lekcyjnych.
 1. Nauczyciel, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny na bieżąco powiadamia telefonicznie rodziców /opiekunów prawnych ucznia.
 3. Wychowawca ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów  i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole.
 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia  i przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategie postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy podpisaną przez rodzica i ucznia.
 5. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia spowodowanej wagarami informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego.
 6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia sytuacji i poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o konsekwencjach wynikających z nie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.
 7. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję oraz organ prowadzący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku diagnozowania 

trudnych sytuacji wychowawczych.

 1. Wychowawca, w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym, ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego (analiza opinii z PPP jeśli taka jest dostarczona przez rodzica do wychowawcy, sporządzenie notatki z informacji uzyskanych od rodzica – stan zdrowia dziecka, sytuacja rodziny, trudności wychowawcze).

2.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ustala sposoby komunikacji                                z rodzicami/opiekunami prawnymi uwzględniając udostępnienie niezbędnych danych dotyczących miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych oraz numerów telefonów kontaktowych.

3.    W trakcie roku szkolnego, wychowawca na bieżąco zgłasza pedagogowi/psychologowi szkolnemu zdiagnozowane problemy wychowawcze dot. uczniów w swojej klasie. Jednocześnie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych o zaistniałych trudnych sytuacjach wychowawczych (notatki ze spotkań z rodzicami w Teczce Wychowawcy)

4.   Pedagog/psycholog szkolny obejmuje opieką i wsparciem pedagogicznym                                          i psychologicznym ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych oraz podejmuje działania wychowawcze zmierzające do wyeliminowania trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.

5.    W przypadku odmowy współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych dyrektor szkoły lub pedagog/psycholog szkolny zwraca się o pomoc do zewnętrznych instytucji wspierających szkołę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku  odmowy współpracy rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo.
 1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga/psychologa szkolnego.
 2. Uzyskane informacje pedagog/psycholog szkolny weryfikuje z odpowiednimi instytucjami wspierającymi szkołę.
 3. W przypadku potwierdzenia niepokojącej sytuacji domowej ucznia, pedagog/psycholog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Problem zostaje objęty pracą zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku. Przykładowe działania szkoły podejmowane w stosunku do ucznia:

 

 • rozmowy wspierające prowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego,
 • stworzenie możliwości odrabiania lekcji i przygotowania się do zajęć w szkole,
 • pomoc materialna,
 • zakwalifikowanie ucznia na terapię indywidualną lub grupową dla dzieci,
 • miejsce w świetlicy socjoterapeutycznej lub nadzór kuratora sądowego,
 • upowszechnienie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę,
 • stały, dyskretny monitoring sytuacji ucznia w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku   ujawnienia podejrzanej przesyłki lub telefonu  ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.

Nie wolno:

 1. Opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, przenosić paczki lub
  koperty.
 2. Wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska.
 3. Zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji.

Należy:

 1. Zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp wszystkim osobom.
 2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby (policję i straż pożarną) oraz podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przyniesienia papierosów (e-papierosa) lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią.
 1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować         o zaistniałej sytuacji wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
 2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, odpowiedzialni: nauczyciel interweniujący, lub wychowawca. Należy odnotować zdarzenie w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.
 3. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny w obecności innego pracownika szkoły ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał dobrowolnie torbę szkolną oraz kieszenie. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać tej czynności —jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla policji
 1. Wychowawca zabezpiecza papierosy, a następnie przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym.
 2. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia oddania nauczycielowi papierosów lub zachowuje się agresywnie, rodzic zostaje wezwany do szkoły w trybie natychmiastowym.
 3. Ustalenie przez wychowawcę i dyrektora sankcji wobec ucznia w oparciu o Statut Szkoły, przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji o podjętych działaniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZYJŚCIU UCZNIA DO SZKOŁY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, LUB PRZYNIESIENIA ALKOHOLU DO SZKOŁY (LUB JEGO SPOŻYWANIA NA TERENIE SZKOŁY)
 1. Ocena sytuacji przez nauczyciela (wzięcie pod uwagę zachowania ucznia, dokonanie konfrontacji z innym pracownikiem szkoły w celu zniwelowania wątpliwości).
 2. Odizolowanie ucznia od rówieśników i zapewnienie mu opieki.
 3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga.
 4. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, odpowiedzialni: wychowawca, nauczyciel interweniujący lub pedagog szkolny. Ustalenie miejsc, ilości wypitego alkoholu, sposobu pozyskania, udziału osób trzecich.
 5. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) w trybie natychmiastowym do szkoły. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami (opiekunami), jeżeli zaistnieją jakieś przeszkody (brak kontaktu telefonicznego, pozostawanie rodziców w pracy) dyrektor określa kto do momentu przybycia rodziców sprawuje opiekę nad uczniem.
 6. W razie niepokojących objawów zdrowotnych u ucznia lub w razie trudności skontaktowania się  z rodzicami, wezwanie pogotowia ratunkowego.
 7. Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie, o przekazaniu ucznia pod wpływem alkoholu rodzicom. Notatkę podpisują rodzice, nauczyciel interweniujący i drugi współpracujący  z nim nauczyciel (wychowawca, pedagog).
 8. Przekazanie dziecka rodzicom.
 9. Zaproponowanie rodzicom konsultacji dziecka w specjalistycznej placówce.
 10. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przy agresywnym zachowaniu ucznia zostaje wezwana policja.
 11. W stosunku do ucznia wychowawca klasy podejmuje działania zgodne ze Statutem Szkoły, wychowawca przekazuje rodzicom (opiekunom) pisemna lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji.
 12. Poinformowanie rodziców (opiekunów), że w sytuacji kolejnego incydentu szkoła powiadomi Sąd Rodzinny.
 13. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicami, wykazują oni lekceważący stosunek do problemu, lub sytuacja powtarza się częściej, wychowawca, pedagog i dyrekcja podejmują decyzję o ewentualnym zgłoszeniu sprawy do Sądu Rodzinnego.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły pod wpływem środków odurzających lub ich używanie na terenie szkoły.
 1. Odebranie uczniowi środków lub substancji odurzających.
 2. Ocena sytuacji przez nauczyciela. Dokonanie konfrontacji z innym pracownikiem szkoły        w celu zniwelowania wątpliwości.
 3. Odizolowanie ucznia od rówieśników i zapewnienie mu opieki.
 4. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego.
 5. Powiadomienie policji.
 6. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, odpowiedzialni: pedagog, wychowawca lub nauczyciel interweniujący.
 7. W razie niepokojących objawów zdrowotnych ucznia wezwanie pogotowia ratunkowego.
 8. Wezwanie rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia i przekazanie im dziecka. Sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie i przekazaniu rodzicom ucznia pod wpływem środka odurzającego. Notatkę podpisują rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciel interweniujący.
 9. W przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź odmowy współpracy z ich strony,                    o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu          z dyrektorem szkoły.
 10. W przypadku jednoczesnego posiadania przez ucznia narkotyków przekazujemy ucznia do dyspozycji funkcjonariuszom policji.
 11.  
 12. Ustalenie przez wychowawcę pozostałych okoliczności zdarzenia (rozmowa ze świadkami).
 13. Ustalenie przez wychowawcę, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, sankcji zgodnych ze Statutem Szkoły. Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji.
 14. Skierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne substancje lub niebezpieczne narzędzia.
 1. Nauczycielowi nie wolno wykonać czynności przeszukania — jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń dobrowolnie wyjął wszystkie przedmioty        z kieszeni lub torby szkolnej. Nauczyciel powinien to uczynić w obecności innej dorosłej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor).
 2. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły oraz wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca o zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia             i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.
 4. Gdy uczeń nie chce przekazać niebezpiecznej substancji/ narzędzia na prośbę nauczyciela dyrektor szkoły wzywa policję, która wykonuje czynności wg posiadanych kompetencji.
 5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi niebezpieczną substancję/ narzędzia, nauczyciel przekazuje ją rodzicom/opiekunom prawnym.
 6. W przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione
  przez przepisy prawa, nauczyciel niezwłocznie powiadamia policję. Zdarzenie należy odnotować w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku,  gdy nauczyciel                                                    znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem substancję psychoaktywną.
 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób trzecich oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. Próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
 3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję.
 4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. Odnotowuje zdarzenie w Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo.
 1. W przypadku gdy nauczyciel odkryje fałszerstwo, powiadamia o tym wychowawcę lub pedagoga/psychologa szkolnego, zabezpiecza dowody i wpisuje zdarzenie do Rejestru Zdarzeń Niepożądanych.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców i w ich obecności zostaje podjęta decyzja o dalszym postępowaniu wobec ucznia. W przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy ścigania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII.  Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji

o podłożeniu bomby w szkole.

Krok 1. Powiadomienie dyrektora

Osoba, która pozyskała informację o podłożeniu w szkole  bomby/ładunku wybuchowego, powiadamia dyrektora szkoły lub – w razie  jego nieobecności – osobę, która go zastępuje. Robi to niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości.

Krok 2. Powiadomienie policji i ewakuacja

Dyrektor szkoły niezwłocznie po uzyskaniu informacji powiadamia policję i zarządza ewakuację wszystkich uczniów oraz pracowników ze szkoły. Osobiście nadzoruje ewakuację.

Krok 3. Działania zapewniające bezpieczeństwo

Dyrektor szkoły w porozumieniu z funkcjonariuszami policji podejmuje dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

Krok 4. Odprowadzenie uczniów w bezpieczne miejsce

Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne miejsce ( poza teren szkolny – zgodnie                        z procedurami ewakuacji szkoły) i pozostają z nimi do czasu sprawdzenia przez policję, czy bomba została rzeczywiście podłożona.

Krok 5. Powrót do szkoły lub zakończenie zajęć

Po uzyskaniu zgody policji lub na jej polecenie dyrektor szkoły wraca z uczniami                                          i pracownikami do szkoły lub zwalnia ich z pracy oraz zajęć. Należy powiadomić rodziców                      o konieczności odebrania dzieci ze szkoły i zapewnić zajęcia poza szkołą tym uczniom, którym rodzice/prawni opiekunowie nie będą mogli zapewnić opieki.

Krok 6. Poinformowanie odpowiednich organów

Telefonicznie (niezwłocznie, zaraz po zawiadomieniu policji) i na piśmie dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zdarzeniu   i podjętych działaniach.

Krok 7. Wyjaśnienie sprawy

Jeszcze tego samego lub następnego dnia po zdarzeniu dyrektor szkoły podejmuje niezbędne czynności w celu całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i ujawnienia sprawcy. Dyrektor, pedagog szkolny lub psycholog może przeprowadzić anonimową ankietę , rozmawiać z uczniami.

Krok 8. Poinformowanie o wyjaśnieniu sprawy

Możliwie szybko po wyjaśnieniu sprawy/ujawnieniu sprawcy dyrektor szkoły lub zaproszony funkcjonariusz policji informuje ustnie osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów                                 i rodziców/prawnych opiekunów) o finalnym rozstrzygnięciu sprawy. Pracowników informuje na zebraniu, uczniów na apelu, rodziców podczas zebrań.

 

Uwagi:

Rada pedagogiczna może zaopiniować pozytywnie wniosek dyrektora szkoły w sprawie realizacji w sobotę zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu działań związanych   a weryfikacją informacji o podłożeniu w szkole bomby. Dyrektor szkoły powinien również zwrócić się w tej sprawie o opinie do rady rodziców, kuratora oświaty i organu prowadzącego, który musi być poinformowany o działalności szkoły w dniu wolnym od pracy.

 

Rady przygotowane przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji:

 

1. Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.

2. Zwracaj uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy
z najbliższego otoczenia.

3. Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

4. Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji Szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzi do paniki          i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

5. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje: rodzaj zagrożenia i źródło informacji    o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot, osoba obca stanowiąca zagrożenie); treść rozmowy z osobą informującą o zagrożeniu; numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia; adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej; opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

6. Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo w dokumentacji.

(np.: dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych – wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności; przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców; podrabianie lub przerabianie zwolnień lekarskich i usprawiedliwień od rodziców; podkładanie prac innych uczniów jako własnych; udowodnione przez nauczyciela ściąganie)

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo, powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga szkolnego i sporządza stosowną dokumentację zabezpieczając dowody.
 2. Wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i powiadamia ich o zaistniałym fakcie.
 3. W obecności rodziców/opiekunów prawnych zostaje podjęta decyzja o dalszym postępowaniu.
 4. W przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor szkoły składa zawiadomienie do odpowiednich organów ścigania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV.  Procedura postępowania w przypadku, otrzymania przez dyrektora informacji  o zaginięciu/zniszczeniu dziennika.

 1. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wiadomości o zaginięciu/zniszczeniu dziennika lekcyjnego organizuje nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.
 2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala zakres zniszczeń; zakres informacji które można odtworzyć oraz odtwarza informacje zawarte w dzienniku. O składzie komisji decyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Komisja odtwarza informacje zawarte w dzienniku na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania; innych dokumentów szkolnych oraz zeznań świadków.
 4. Komisja opisuje przebieg swej pracy w protokole odtworzenia zniszczonej dokumentacji. Są w nim zawarte następujące informacje: skład komisji, termin rozpoczęcia  i zakończenia prac komisji, dokładny zniszczonej dokumentacji, jeżeli dziennik nie zaginął, lecz uległ zniszczeniu, opis dokumentacji na podstawie której dokument został odtworzony; załączone spisane zeznania świadków i podpisy wszystkich członków komisji.
 5. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy informują uczniów o zdarzeniu – najpierw w klasie, później na apelu.
 6. Jeśli dziennik został skradziony, dyrektor szkoły organizuje zebranie rodziców, prosi ich           o pomoc w ustaleniu okoliczności kradzieży.
 7. Dyrektor szkoły zawiadamia policję o kradzieży dziennika, jeśli nie udało się ustalić sprawcy. Funkcjonariusze przeprowadzają rozmowy z uczniami w obecności nauczyciela lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 8. Dyrektor szkoły podejmuje kroki w celu ukarania ucznia, który dokonał kradzieży lub celowego zniszczenia dziennika.
 9. Dyrektor szkoły zapoznaje radę pedagogiczną z protokołem komisji i raportem policji. Przekazuje wychowawcy klasy odtworzony dziennik lekcyjny.
 10. Dyrektor szkoły podejmuje działania mające na celu prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z procedurami zawartymi w polityce bezpieczeństwa szkoły.

 

 

 

 

 

 

XXVI. Procedura postępowania w przypadku używania

przez ucznia wulgarnego słownictwa.

 1. Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania.
 2. Sam, bądź z pomocą pedagoga/psychologa przeprowadza rozmowę dyscyplinującą                   z uczniem.
 3. Wpisuje uwagę w dzienniku.
 4. Powiadamia wychowawcę klasy.
 5. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałym fakcie.
 6. Wychowawca podejmuje działania wynikające ze statutu szkoły (np. w zakresie wystawiania oceny z zachowania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
 1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego                      i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami/opiekunami. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy.
 3. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu                                       z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego/nauki przez uczennicę.
 4. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych       z pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią.
 5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą                  w trakcie pobytu w szkole.
 6. W przypadku uczennicy poniżej 15 roku życia, dyrektor szkoły powiadamia                                  o zaistniałej sytuacji na piśmie sąd rodzinny lub policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku ataku padaczki                   u ucznia.
 1. Zachować spokój – napad mija po 2-3 minutach.
 2. Zapewnić uczniowi bezpieczne miejsce i spokój – gdy jest niespokojny, pobudzony     – próbować  łagodnie go uspokajać.
 3. Być przy uczniu w czasie napadu pilnując, aby nie doznał obrażeń – gdy chory upadnie, należy delikatnie podtrzymać mu głowę, aby w czasie drgawek nie doszło do jej mechanicznych urazów.
 4. Ułożyć ucznia na boku w tzw. Pozycji bezpiecznej – uniknie się wówczas zakrztuszenia lub zadławienia się chorego. Ślina i piana na ustach jest normalnym objawem napadu i powinna mieć drogę odpływu.
 5. Poluzować uczniowi kołnierzyk koszuli, rozpiąć guzik pod szyją.
 6. Pamiętać, by nie przyciskać chorego mocno do podłoża.
 7. Nie wciskać choremu nic twardego między zęby.
 8. Poinformować dyrektora szkoły lub osobę, która go zastępuje o zaistniałej sytuacji.
 9. Powiadomić pogotowie ratunkowe, gdy napad się przedłuża i trwa ponad 7 minut.
 10. Pomagając uczniowi mającemu napad padaczkowy, należy pamiętać o tym, żeby:

   - nie przenosić go, nie podnosić i nie szarpać;

   - nie próbować go „cucić” polewając wodą czy bijąc po twarzy;

   - nie wkładać mu niczego do ust – rozwieranie ust może spowodować obrażenia jamy

    ustnej;

   - nie próbować stosować sztucznego oddychania – na początku dużego napadu

    padaczkowego dziecko może przez pewien czas nie oddychać nawet do 30 sekund;

   -nie używać wobec niego siły – dziecko ma podczas napadu zawężoną lub zniesioną

    świadomość, może źle zrozumieć intencje i zareagować na nie agresją.

 

 

 1. Procedura kierowania ucznia na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
 1. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce lub zachowaniu ,utrzymujące się przez dłuższy czas (w przypadku ucznia oddziału przedszkolnego lub ucznia klasy pierwszej przynajmniej po I semestrze roku szkolnego) mogą zostać skierowani na badanie do PPP na wniosek nauczyciela, specjalisty (psychologa, pedagoga), rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wychowawca przekazuje rodzicowi wniosek na badanie i odnotowuje ten fakt w Teczce Wychowawcy.
 3. Wychowawca wypełnia w terminie 7 dni stosowne dokumenty we współpracy                                    z nauczycielem polonistą i matematykiem.
 4. Wypełnione dokumenty pedagog szkoły przekazuje do PPP nr 1 w Elblągu, za potwierdzeniem tej instytucji, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku od wychowawcy.
 5. Rodzic zostaje powiadomiony o terminie badania przez pedagoga za pośrednictwem dziennika, Dziennika Elektronicznego, telefonicznie lub telefonicznie przez pracownika poradni.
 6. Opinie i orzeczenia dostarczane przez rodzica, opiekuna prawnego bezpośrednio do sekretariatu szkoły są datowane z dniem wpływu i przekazane do zapoznania się przez wychowawcę                   i pedagoga/psychologa szkolnego.
 7. Wszystkie opinie i orzeczenia, które rodzic (opiekun prawny) przekazuje bezpośrednio wychowawcy powinny być niezwłocznie przekazane do pedagoga szkolnego.
 8. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z zasadami kierowania na badania rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX. Procedura przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej.
 

 1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy oraz przez inne osoby upoważnione przez rodziców.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur          w świetlicy. W przeciwnym wypadku pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.
 5. Rodzice mają obowiązek zamieszczenia informacji w Karcie zgłoszenia na temat wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXI. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

 1. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a kierownik lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
 6. Dzieci nie mogą opuszczać świetlicy w przypadku telefonicznej prośby rodzica.

Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.00.

 1. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 2. Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor, jego zastępca lub kierownik świetlicy.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 4. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXII. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

 1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.00.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić                       o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z odpowiednim organem prawnym     ( policja).
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy                w szkole

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 

 

Opis procedury

 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

1. Podczas wywiadówek wychowawcy mają obowiązek przypomnieć rodzicom o konieczności monitorowania czystości skóry głowy dziecka.

 1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).
 2. Pielęgniarka  zawiadamia wychowawcę klasy, który powiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby pielęgniarka instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel), w przypadku 2-krotnego w odstępie 7-dniowym stwierdzeniu istnienia problemu związanego z wszawicą w klasie, informuje wszystkich rodziców o występowaniu wszy, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników z zastrzeżeniem że powiadomiony zostanie MOPS oraz Sąd Rodzinny.
 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 5. Pielęgniarka  po upływie 7 -10 dni kontroluje ponownie stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV. PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W ELBLĄGU

Niniejsza procedura dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

I. Uczeń

 1. Obowiązuje całkowity zakaz używania komórki przez ucznia na lekcji, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części procedury.
 2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę przed lekcją.
 3. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne a także egzaminy próbne.
 5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 8. W przypadku kradzieży obowiązuje procedura nr II. Dyrektor powiadamia Rodzica oraz Policję, Sąd Rodzinny.

II. Nauczyciel

 1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć komórkę podczas lekcji.
 2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczniów na początku lekcji.
 3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszą procedurą.
 4. Każdy nauczyciel ponosi odpowiedzialność za pozostawienie telefonu w miejscu publicznym.

III. Kary za nieprzestrzeganie procedury

W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia procedury, nauczyciel ma prawo nakazać uczniowi wyłączenie telefonu komórkowego, przypadek ten zostaje odnotowany w dzienniku. Jeżeli sytuacja się powtórzy wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów. Nieprzestrzeganie procedury skutkuje obniżoną oceną z zachowania.

W przypadku nieprzestrzegania przez nauczyciela procedury wszczęte jest wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

 

XXXV. PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW W SZKOLE

1. Ze względów bezpieczeństwa rodzice uczniów nie wchodzą na piętra.

2. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych, wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z RODZICAMI

1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach ucznia jest szkoła.

2. Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym, boisku lub w trakcie dyżuru.

3. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

4. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy, wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły.

5. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

6. Dziennik elektroniczny "Librus" służy jako pomoc w kontakcie rodzic- nauczyciel. Nie zastępuje jednak bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, psychologiem.

7. Rodzice wspólnie z nauczycielami, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI. WTARGNIĘCIE UZBROJONEGO NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy wtargnięcie uzbrojonego napastnika na teren szkoły zobowiązany jest do natychmiastowego wszczęcia alarmu.
    2.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje o tym zdarzeniu dyrektora szkoły, który powiadamia służby porządkowe i ratownicze.
    3. Jeżeli istnieje możliwość ewakuacji (np. parter budynku )należy podjąć takie działania.
    4. W przypadku, gdy bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa, nauczyciel lub inny pracownik wydaje jasne polecenia:

-z zabarykadować drzwi dostępnymi meblami, ławkami lub innymi przedmiotami,

- wyłączenie wszystkich świateł w pomieszczeniach,

- wyłączenie/wyciszenie wszystkich urządzeń elektronicznych, telefonów itp.,

- położenie się na podłodze z dala od drzwi i okien,

- zejście z tzw. „pola światła” drzwi i okien.

5).  Po przybyciu na miejsce służb interwencyjnych nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje posiadane informacje co do:

- liczby ewakuowanych,

- liczby pozostałych w budynku osób,

- napastnika (Liczby napastników, broni, ubioru itp.)

6). Ponadto nauczyciel lub inny pracownik szkoły:

- przekazuje służbom interwencyjnym plany budynku,

- bezwzględnie wykonuje polecenia służb interwencyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII. AGRESYWNY PIES NA TERENIE SZKOŁY

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy psa na terenie szkoły zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

- odizolowuje dzieci od niebezpiecznego zwierzęcia do tzw. bezpiecznych stref: np. budynku szkolnego, klasy, ogrodzonego obiektu sportowego, innego ogrodzonego obiektu itp.,

- zapewnia powiadomienie służb porządkowych i ratunkowych,

- powiadamia dyrektora placówki lub innych jej pracowników o zaistniałym zagrożeniu.

2. W przypadku braku możliwości dotarcia do wszystkich uczniów lub innych osób do bezpiecznych, zamkniętych sal lub w/w bezpiecznych stref nauczyciel lub inny pracownik szkoły poleca uczestnikom zdarzenia:

- zachować ciszę i spokój,

- nie wykonywać gwałtownych ruchów,

 - nie podejmować prób ucieczki i przyjąć postawę „Żółwia” – chroniącą ciało przed pogryzieniem przez psa

3. w przypadku pogryzienia ucznia lub innej osoby przez psa nauczyciel lub inny pracownik szkoły:

- zapewnia izolację poszkodowanego przed agresywnym działaniem pa,

- podejmuje czynności ratunkowe: udzieliła pierwsze pomocy, powiadamia służby porządkowe                         i ratunkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. WYPADEK UCZNIA PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ

 1. Kierownik wycieczki lub inny nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia poprzez użycie dostępnych środków technicznych oraz udział osób trzecich.
 2. Kierownik wycieczki lub inny nauczyciel niezwłocznie udziela pierwszej pomocy poszkodowanym.
 3. Kierownik wycieczki w razie potrzeby ewakuuje uczniów w bezpieczne miejsce, a następnie powiadamia służby porządkowe i ratunkowe.
 4. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły, który zawiadamia bądź zleca zawiadomienie  rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 5. Kierownik wycieczki  pozostaje na miejscu  zdarzenia do czasu przejęcia poszkodowanego przez służby ratunkowe.
 6. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia ucznia do szpitala (przy nieobecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia), kierownik wycieczki wyznacza nauczyciela, który przejmuje n ten czas opiekę nad uczniem.
 7. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb porządkowych, kierownik wycieczki przekazuje swoje dane oraz znane mu okoliczności zdarzenia przybyłym na miejsce funkcjonariuszom policji.
 8. Przekazuje policji dane pasażerów, korzystając z listy uczniów biorących udział w wycieczce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX.  EWAKUACJA SZKOŁY W SYTUACJI ZAGROŻENIA BOMBOWEGO.

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać!.
 2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika szkoły, który zobowiązany jest odizolować miejsce zdarzenia do przybycia odpowiednich służb.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania  Ratunkowego (tel.112) i wydaje decyzję o ewakuacji uczniów i personelu z budynku szkoły.
 5. Nauczyciel (w przypadku zarządzenia ewakuacji) zabiera wszystkie rzeczy, które przyniósł z sobą do  klasy i nakazuje uczniom zrobienie tego samego.
 6. Nauczyciel i uczniowie zachowując spokój (po zabraniu wszystkich przyniesionych z sobą rzeczy) w sposób zorganizowany opuszczają pomieszczenie lekcyjne wyznaczoną drogą ewakuacji.
 7. Nauczyciel zamyka drzwi pomieszczenia pozostawiając w nich klucz (znak dla strażaka, że nie trzeba sprawdzać tego pomieszczenia).
 8. Nauczyciel  nadzoruje ewakuację podopiecznych dbając o to, aby po drogach ewakuacyjnych poruszać się spokojnie, nie biec, nie blokować ruchu, zachować ciszę i spokój.
 9. Ewakuowani  gromadzą się w wyznaczonym,  bezpiecznym miejscu,  nie rozchodzą  się, pozostają  skupieni w grupach, w których byli na zajęciach, nie oddalają się.

Uwaga! Przy zagrożeniu wybuchem, jako strefę  zagrożoną przyjmuje się okrąg o promieniu co najmniej 150 m, pamiętając , że „Jeżeli widzę bombę, t o ona też mnie widzi”

 1. Po zakończeniu ewakuacji opiekun każdej grupy zobowiązany jest do sprawdzenia  listy obecności i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły jego wyniku.
 2. W przypadku, kiedy ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić o tym służby ratownicze. Nie wolno wracać do strefy zagrożonej.
 3. Po przybyciu na miejsce służb, policja przejmuje kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XL. EWAKUACJA SZKOŁY W SYTUACJI ZAGROŻENIA POŻAREM, WYBUCHEM GAZU, ZATRUCIEM itp.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, dokonuje jego wstępnej oceny.
 2. Nauczyciel lub inny  pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe.
 5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego obiektu.
 6. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły uruchamiając sygnał alarmowy.
 7. Po usłyszeniu ustalonego sygnału nauczyciel przerywa lekcję, zabiera dziennik, nakazuje uczniom pozostawienie swoich rzeczy i spokojne opuszczenie sali  lekcyjnej.
 8. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, nie dopuszczając do powstania paniki.
 9. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
 10. Pomieszczenia na parterze (w przypadku odcięcia drogi ewakuacyjnej) mogą być opuszczane przez okna.
 11. Nie należy bez potrzeby  otwierać okien i drzwi.
 12. Po opuszczeniu pomieszczenia należy zamknąć jego drzwi , pozostawiając w zamku klucz                      ( znak dla strażaka, że nie trzeba sprawdzać tego pomieszczenia).
 13. Nauczyciel nadzoruje ewakuację podopiecznych, dbając o to, aby po drogach ewakuacyjnych poruszać się spokojnie, nie blokować ruchu, zachować ciszę i spokój.
 14. Ewakuowani uczniowie gromadzą się w jednym miejscu (wyznaczonym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), bezpiecznym obszarze , nie rozchodzą się, pozostają z nauczycielem, który sprawdza listę obecności  swojej grupy. O efekcie sprawdzenia obecności informuje kierującego ewakuacją dyrektora szkoły.
 15. W przypadku, kiedy ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić o tym służby ratownicze. Nie wolno wracać do strefy zagrożonej.
 16. Po przybyciu na miejsce służb, Straż Pożarna przejmuje dalsze kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonać jej polecenia. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona udaje się do „Kierującego Działaniem Ratowniczym” i przekazuje mu informacje o powstałym zagrożeniu, przeprowadzonej ewakuacji oraz mogących pozostać w budynku osobach.

 

 

 

 

 

XLI.  UJAWNIENIE PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY

                W przypadku, gdy w szkole zostanie ujawniony przypadek cyberprzemocy należy podjąć następujące działania:

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który posiadł wiedzę o przypadku cyberprzemocy przekazuje informację wychowawcy klasy, który następnie informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

2. Pedagog szkolny i dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia  cyberprzemocy (rodzaj materiału, sposób rozpowszechnienia).

3. Dyrektor szkoły bezwzględnie zgłasza na policję wszystkie ujawnione przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.).

4. Do czasu przyjazdu policji dąży się do zabezpieczenia  dowodów w sprawie przed ich utratą.

5. Uczniowi będącemu ofiarą cyberprzemocy należy udzielić wsparcia i porady, jak ma się zachować , aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania, w szczególności poleca się uczniowi:

- zerwać kontakt ze sprawcą, nie odpowiadać  na e-maile, sms-y itp.;

- nie kasować dowodów: e-maili, SMSów, zdjęć, filmików, wykonać screenshoty,

- zablokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakty z niepożądanymi osobami.

6. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania   przemocowe, bądź odwetowe ze strony sprawcy.

7. Należy bezwzględnie poinformować rodziców/ opiekunów prawnych dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy o problemie oraz udzielić im potrzebnego wsparcia i pomocy.

8. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową zawierającą opis ustalonego przebiegu zdarzenia oraz podjęte działania.

9. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacjo pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

XLII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

 

 1. Najważniejsza jest konsekwencja: dotyczy zachowań, sposobów, zasad

    stosowanych przez wszystkie osoby wychowujące dziecko.

  2. Polecenia wydawać w sposób zwięzły, prosty, jasny. 

  3. Wieloetapowe, złożone  zadania należy dzielić na części, mniejsze partie.

  4. Przerwy między poszczególnymi etapami pracy dziecka powinny być bardzo  

      krótkie.

  5. Należy konsekwentnie mobilizować dziecko do dokańczania zadań.

  6. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy uprzedzić dziecko o swoim  zamiarze, przygotować je na zmianę, sprecyzować termin wprowadzenia zmiany.

  7. Wydając polecenia, nakreślać granice czasowe jego realizacji.

  8. W sytuacji agresywnych zachowań, stwarzających ryzyko zagrożenia    

      bezpieczeństwa dziecka z ZA i innych dzieci, można zastosować metodę Holdingu.  Należy zwrócić się do rodziców dziecka z ZA o wyrażenie zgody na zastosowanie  tej metody.

  9. Konieczne jest organizowanie miejsca pracy dziecka (na biurku, stoliku jest tylko   to, co niezbędne do wykonania bieżącej pracy, trzeba wyłączyć radio, telewizor,    zamknąć okno, dziecko nie powinno siedzieć przodem do okna, za którym wiele się  dzieje).

10. W celu ułatwienia dziecku koncentracji uwagi można je „uczulać” dotykając np.   ramienia, lekko stukając w biurko.

11. Przebywając z dzieckiem należy prowokować je do utrzymywania kontaktu

     wzrokowego, reagować w sposób żywy, używając tzw. mowy ciała i komentować ją.

12. Podczas rozmów z dzieckiem używać konkretnych zwrotów, unikać dwuznaczności,    przenośni, symboliki, porównań.

13. Należy przerywać zachowania stereotypowe, czy rytualne, np. stukanie kończyną, o   każdorazowym napięciu się, poprzez odwrócenie uwagi dziecka od przedmiotu jego zainteresowań, zainteresowanie czymś innym.

 

 

 

 

 

XLIII. Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu

 

I. Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 1

1. Ustala się następujące warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

 

2) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,

 

3) z wnioskiem (załącznik nr 1) o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi może wystąpić: uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (higienistka szkolna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

 

4) podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:

a) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

b) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

5) W przypadku, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obejmuje się go pomocą psychologiczno pedagogiczną bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy        z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób),

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),

b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),

d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) warsztatów,

8) porad i konsultacji

3. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

 

4. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin,

którymi dysponuje w danym roku szkolnym.

 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz specjaliści

wykonujący w szkole zadania z zakresu tej pomocy: pedagog szkolny, psycholog, logopeda,

terapeuta pedagogiczny, socjoterapeutka, nauczyciel specjalista.

 

6. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 wynosi 45 minut; w uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

§ 2

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia

specjalnych potrzeb w tym zakresie.

 

2. Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną (z wyjątkiem ucznia

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zakłada się „Kartę udzielanej

pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, której wzór stanowi załącznik nr  2  do procedury.

 

3. Udział ucznia w formach, o których mowa w § 1 ust. 2, jest możliwy po wyrażeniu zgody

przez jego rodziców; zgodę na objęcie ucznia formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej

rodzic wyraża poprzez podpis złożony na „Karcie udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej”.

 

4. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wychowawcy klasy; odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia i

pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią.

 

5. Za założenie i prowadzenie „Karty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

odpowiada wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi

z uczniem.

§ 3

1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomocy psychologiczno pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

 

2. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje

obecność ucznia w tych zajęciach i jego postępy

3. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

1) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą,

2) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

4. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły; podstawę podjęcia decyzji stanowi ocena efektywności działań dokonana przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

5. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje jego rodziców.

 

II. Tryb postępowania w przypadku objęcia ucznia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

§ 4

1. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i we współpracy z innymi

nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności:

 

1) przedstawia dyrektorowi szkoły główne założenia dotyczące ustalenia form pomocy,

okresu jej udzielania i wymiaru godzin, w jakim forma ta powinna być realizowana,

2) dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyjętych ustaleniach w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez przekazanie do wglądu „Karty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, co rodzic potwierdza podpisem na „Karcie”

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest

obowiązkiem zespołu, w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog, wychowawca klasy oraz nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy.

3. Zespół powołuje dyrektor szkoły.

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym i mogą w nich uczestniczyć rodzice ucznia; o terminie spotkań zespołu rodziców informuje dyrektor szkoły lub w jego imieniu koordynator zespołu, telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.

5. Zebrania zespołu są dokumentowane.

6. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 2, jest w szczególności:

1) ustalenie form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu jej udzielania

oraz wymiaru godzin poszczególnych zajęć,

2) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na czas określony w orzeczeniu,

3) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym na arkuszu stanowiącym,

4) opracowanie – co najmniej dwa razy w roku szkolnym – wniosków dotyczących dalszej

pracy z uczniem.

7. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia niepełnosprawnego o formie przyznanej

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o wszelkich zmianach związanych z jej

udzielaniem w trakcie spotkania zespołu lub w przypadku nieobecności na spotkaniu zespołu

poprzez przekazanie do podpisania protokołu ze spotkania zespołu lub poprzez e-dziennik.

8. Rodzice ucznia otrzymuję kopię wielospecjalistycznych ocen oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; fakt otrzymania kopii potwierdzają podpisem na oryginale dokumentów.

9. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię nie są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 5

Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 1 ust. 2,

prowadzi się dziennik, do którego wpisuje się:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,

2) oddział, do którego uczęszczają,

3) indywidualny program pracy z uczniem.,

4) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,

5) tygodniowy plan zajęć,

6) data i czas trwania zajęć,

7) tematy przeprowadzonych zajęć,

8) ocenę postępów,

9) wnioski do dalszej pracy,

10) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach

III. Zasady udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom

§ 6

1. Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, a jej udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w szkole.

 

2. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewnia również Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w nr1 w Elblągu oraz Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

 

3. Zadania pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

4. Do obowiązków dyrektora należy organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji

zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu

Wniosek o objęcie ucznia

Klasy    …..………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

1. Podstawa do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną1:

1) niepełnosprawność,

2) niedostosowanie społeczne,

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

4) zaburzenia zachowania lub emocji,

5) szczególne uzdolnienia,

6) specyficzne trudności w uczeniu się,

7) deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,

8) choroba przewlekła,

9) sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,

10) niepowodzenia edukacyjne,

11) zaniedbania środowiskowe,

12) trudności adaptacyjne,

13) inne ………………………………………………………………………………………

2. Zgłaszający: ………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

rodzic, nauczyciel, wychowawca, specjalista,

poradnia ………………………………………………………………………………......

(pełna nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistyczna)

inne osoby ………………………………………………………………………………..

(wymienić jaka funkcja)

3. Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(działania podjęte w zakresie pracy z uczniem i współpracy z rodzicami oraz nauczycielami przed złożeniem wniosku, dotychczasowe efekty pracy z uczniem)

4. Proponowana forma pomocy2:

zajęcia rozwijające uzdolnienia,                          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,                    zajęcia logopedyczne,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

porady i konsultacje,                                           warsztaty,

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym ………………………………………………

………………………………

(podpis wnioskodawcy)

____________________________________

1 Należy zaznaczyć właściwą przyczynę

2 Należy zaznaczyć właściwą formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

…………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2

Data założenia karty

do Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

(pieczęć szkoły)

 

Karta udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

…………………………………………..

imię i nazwisko ucznia

 

Powód objęcia pomocą psychologiczną pedagogiczną:…………………………………………………………………………………………

(np. trudności w nauce, kłopoty w nauce, kłopoty wychowawcze, uzdolnienia itp.)

 

Podstawa objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:  ……………………….………………………………………………………………

(np. opinia nr…, wniosek)

Formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bieżąca praca na lekcji w formie

dostosowanej do możliwości i

potrzeb ucznia (formy, metody,

dostosowania wymagań)

 

Okres / wymiar świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

 

Zajęcia:

rodzaj, dzień, godzina

rodzaj, dzień, godzina

rodzaj, dzień, godzina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje z psychologiem

szkolnym / pedagogiem szkolnym

 

 

 

Formy świadczonej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

 

Okres / wymiar świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

 

Dostosowanie wymagań

edukacyjnych do możliwości

i potrzeb ucznia (wszystkie

przedmioty, wybrane przedmioty –

Jakie? …)

 

 

 

 

 

Zalecenia dla rodziców do pracy w domu

 

 

 

 

 

 

Efektywność świadczonej pomocy

 

 

 

 

 

Data i podpis pedagoga

i wychowawcy klasy

 

 

 

 

 

Data i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

Data i podpis rodziców