Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Procedury

Poprzednie procedury znajdują się na dole strony w dołaczonym pliku.

XXXVI. WTARGNIĘCIE UZBROJONEGO NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy wtargnięcie uzbrojonego napastnika na teren szkoły zobowiązany jest do natychmiastowego wszczęcia alarmu.
    2.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje o tym zdarzeniu dyrektora szkoły, który powiadamia służby porządkowe i ratownicze.
    3. Jeżeli istnieje możliwość ewakuacji (np. parter budynku )należy podjąć takie działania.
    4. W przypadku, gdy bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa, nauczyciel lub inny pracownik wydaje jasne polecenia:

-z zabarykadować drzwi dostępnymi meblami, ławkami lub innymi przedmiotami,

- wyłączenie wszystkich świateł w pomieszczeniach,

- wyłączenie/wyciszenie wszystkich urządzeń elektronicznych, telefonów itp.,

- położenie się na podłodze z dala od drzwi i okien,

- zejście z tzw. „pola światła” drzwi i okien.

5).  Po przybyciu na miejsce służb interwencyjnych nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje posiadane informacje co do:

- liczby ewakuowanych,

- liczby pozostałych w budynku osób,

- napastnika (Liczby napastników, broni, ubioru itp.)

6). Ponadto nauczyciel lub inny pracownik szkoły:

- przekazuje służbom interwencyjnym plany budynku,

- bezwzględnie wykonuje polecenia służb interwencyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII. AGRESYWNY PIES NA TERENIE SZKOŁY

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy psa na terenie szkoły zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

- odizolowuje dzieci od niebezpiecznego zwierzęcia do tzw. bezpiecznych stref: np. budynku szkolnego, klasy, ogrodzonego obiektu sportowego, innego ogrodzonego obiektu itp.,

- zapewnia powiadomienie służb porządkowych i ratunkowych,

- powiadamia dyrektora placówki lub innych jej pracowników o zaistniałym zagrożeniu.

2. W przypadku braku możliwości dotarcia do wszystkich uczniów lub innych osób do bezpiecznych, zamkniętych sal lub w/w bezpiecznych stref nauczyciel lub inny pracownik szkoły poleca uczestnikom zdarzenia:

- zachować ciszę i spokój,

- nie wykonywać gwałtownych ruchów,

 - nie podejmować prób ucieczki i przyjąć postawę „Żółwia” – chroniącą ciało przed pogryzieniem przez psa

3. w przypadku pogryzienia ucznia lub innej osoby przez psa nauczyciel lub inny pracownik szkoły:

- zapewnia izolację poszkodowanego przed agresywnym działaniem pa,

- podejmuje czynności ratunkowe: udzieliła pierwsze pomocy, powiadamia służby porządkowe                         i ratunkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. WYPADEK UCZNIA PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ

 1. Kierownik wycieczki lub inny nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia poprzez użycie dostępnych środków technicznych oraz udział osób trzecich.
 2. Kierownik wycieczki lub inny nauczyciel niezwłocznie udziela pierwszej pomocy poszkodowanym.
 3. Kierownik wycieczki w razie potrzeby ewakuuje uczniów w bezpieczne miejsce, a następnie powiadamia służby porządkowe i ratunkowe.
 4. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły, który zawiadamia bądź zleca zawiadomienie  rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 5. Kierownik wycieczki  pozostaje na miejscu  zdarzenia do czasu przejęcia poszkodowanego przez służby ratunkowe.
 6. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia ucznia do szpitala (przy nieobecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia), kierownik wycieczki wyznacza nauczyciela, który przejmuje n ten czas opiekę nad uczniem.
 7. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb porządkowych, kierownik wycieczki przekazuje swoje dane oraz znane mu okoliczności zdarzenia przybyłym na miejsce funkcjonariuszom policji.
 8. Przekazuje policji dane pasażerów, korzystając z listy uczniów biorących udział w wycieczce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX.  EWAKUACJA SZKOŁY W SYTUACJI ZAGROŻENIA BOMBOWEGO.

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać!.
 2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika szkoły, który zobowiązany jest odizolować miejsce zdarzenia do przybycia odpowiednich służb.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania  Ratunkowego (tel.112) i wydaje decyzję o ewakuacji uczniów i personelu z budynku szkoły.
 5. Nauczyciel (w przypadku zarządzenia ewakuacji) zabiera wszystkie rzeczy, które przyniósł z sobą do  klasy i nakazuje uczniom zrobienie tego samego.
 6. Nauczyciel i uczniowie zachowując spokój (po zabraniu wszystkich przyniesionych z sobą rzeczy) w sposób zorganizowany opuszczają pomieszczenie lekcyjne wyznaczoną drogą ewakuacji.
 7. Nauczyciel zamyka drzwi pomieszczenia pozostawiając w nich klucz (znak dla strażaka, że nie trzeba sprawdzać tego pomieszczenia).
 8. Nauczyciel  nadzoruje ewakuację podopiecznych dbając o to, aby po drogach ewakuacyjnych poruszać się spokojnie, nie biec, nie blokować ruchu, zachować ciszę i spokój.
 9. Ewakuowani  gromadzą się w wyznaczonym,  bezpiecznym miejscu,  nie rozchodzą  się, pozostają  skupieni w grupach, w których byli na zajęciach, nie oddalają się.

Uwaga! Przy zagrożeniu wybuchem, jako strefę  zagrożoną przyjmuje się okrąg o promieniu co najmniej 150 m, pamiętając , że „Jeżeli widzę bombę, t o ona też mnie widzi”

 1. Po zakończeniu ewakuacji opiekun każdej grupy zobowiązany jest do sprawdzenia  listy obecności i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły jego wyniku.
 2. W przypadku, kiedy ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić o tym służby ratownicze. Nie wolno wracać do strefy zagrożonej.
 3. Po przybyciu na miejsce służb, policja przejmuje kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XL. EWAKUACJA SZKOŁY W SYTUACJI ZAGROŻENIA POŻAREM, WYBUCHEM GAZU, ZATRUCIEM itp.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, dokonuje jego wstępnej oceny.
 2. Nauczyciel lub inny  pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe.
 5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego obiektu.
 6. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły uruchamiając sygnał alarmowy.
 7. Po usłyszeniu ustalonego sygnału nauczyciel przerywa lekcję, zabiera dziennik, nakazuje uczniom pozostawienie swoich rzeczy i spokojne opuszczenie sali  lekcyjnej.
 8. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, nie dopuszczając do powstania paniki.
 9. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
 10. Pomieszczenia na parterze (w przypadku odcięcia drogi ewakuacyjnej) mogą być opuszczane przez okna.
 11. Nie należy bez potrzeby  otwierać okien i drzwi.
 12. Po opuszczeniu pomieszczenia należy zamknąć jego drzwi , pozostawiając w zamku klucz                      ( znak dla strażaka, że nie trzeba sprawdzać tego pomieszczenia).
 13. Nauczyciel nadzoruje ewakuację podopiecznych, dbając o to, aby po drogach ewakuacyjnych poruszać się spokojnie, nie blokować ruchu, zachować ciszę i spokój.
 14. Ewakuowani uczniowie gromadzą się w jednym miejscu (wyznaczonym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), bezpiecznym obszarze , nie rozchodzą się, pozostają z nauczycielem, który sprawdza listę obecności  swojej grupy. O efekcie sprawdzenia obecności informuje kierującego ewakuacją dyrektora szkoły.
 15. W przypadku, kiedy ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić o tym służby ratownicze. Nie wolno wracać do strefy zagrożonej.
 16. Po przybyciu na miejsce służb, Straż Pożarna przejmuje dalsze kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonać jej polecenia. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona udaje się do „Kierującego Działaniem Ratowniczym” i przekazuje mu informacje o powstałym zagrożeniu, przeprowadzonej ewakuacji oraz mogących pozostać w budynku osobach.

 

 

 

 

 

XLI.  UJAWNIENIE PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY

                W przypadku, gdy w szkole zostanie ujawniony przypadek cyberprzemocy należy podjąć następujące działania:

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który posiadł wiedzę o przypadku cyberprzemocy przekazuje informację wychowawcy klasy, który następnie informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

2. Pedagog szkolny i dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia  cyberprzemocy (rodzaj materiału, sposób rozpowszechnienia).

3. Dyrektor szkoły bezwzględnie zgłasza na policję wszystkie ujawnione przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.).

4. Do czasu przyjazdu policji dąży się do zabezpieczenia  dowodów w sprawie przed ich utratą.

5. Uczniowi będącemu ofiarą cyberprzemocy należy udzielić wsparcia i porady, jak ma się zachować , aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania, w szczególności poleca się uczniowi:

- zerwać kontakt ze sprawcą, nie odpowiadać  na e-maile, sms-y itp.;

- nie kasować dowodów: e-maili, SMSów, zdjęć, filmików, wykonać screenshoty,

- zablokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakty z niepożądanymi osobami.

6. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania   przemocowe, bądź odwetowe ze strony sprawcy.

7. Należy bezwzględnie poinformować rodziców/ opiekunów prawnych dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy o problemie oraz udzielić im potrzebnego wsparcia i pomocy.

8. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową zawierającą opis ustalonego przebiegu zdarzenia oraz podjęte działania.

9. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacjo pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

XLII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

 

 1. Najważniejsza jest konsekwencja: dotyczy zachowań, sposobów, zasad

    stosowanych przez wszystkie osoby wychowujące dziecko.

  2. Polecenia wydawać w sposób zwięzły, prosty, jasny. 

  3. Wieloetapowe, złożone  zadania należy dzielić na części, mniejsze partie.

  4. Przerwy między poszczególnymi etapami pracy dziecka powinny być bardzo  

      krótkie.

  5. Należy konsekwentnie mobilizować dziecko do dokańczania zadań.

  6. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy uprzedzić dziecko o swoim  zamiarze, przygotować je na zmianę, sprecyzować termin wprowadzenia zmiany.

  7. Wydając polecenia, nakreślać granice czasowe jego realizacji.

  8. W sytuacji agresywnych zachowań, stwarzających ryzyko zagrożenia    

      bezpieczeństwa dziecka z ZA i innych dzieci, można zastosować metodę Holdingu.  Należy zwrócić się do rodziców dziecka z ZA o wyrażenie zgody na zastosowanie  tej metody.

  9. Konieczne jest organizowanie miejsca pracy dziecka (na biurku, stoliku jest tylko   to, co niezbędne do wykonania bieżącej pracy, trzeba wyłączyć radio, telewizor,    zamknąć okno, dziecko nie powinno siedzieć przodem do okna, za którym wiele się  dzieje).

10. W celu ułatwienia dziecku koncentracji uwagi można je „uczulać” dotykając np.   ramienia, lekko stukając w biurko.

11. Przebywając z dzieckiem należy prowokować je do utrzymywania kontaktu

     wzrokowego, reagować w sposób żywy, używając tzw. mowy ciała i komentować ją.

12. Podczas rozmów z dzieckiem używać konkretnych zwrotów, unikać dwuznaczności,    przenośni, symboliki, porównań.

13. Należy przerywać zachowania stereotypowe, czy rytualne, np. stukanie kończyną, o   każdorazowym napięciu się, poprzez odwrócenie uwagi dziecka od przedmiotu jego zainteresowań, zainteresowanie czymś innym.

 

 

 

 

 

XLIII. Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu

 

I. Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 1

1. Ustala się następujące warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

 

2) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,

 

3) z wnioskiem (załącznik nr 1) o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi może wystąpić: uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (higienistka szkolna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

 

4) podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:

a) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

b) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

5) W przypadku, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obejmuje się go pomocą psychologiczno pedagogiczną bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy        z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób),

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),

b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),

d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) warsztatów,

8) porad i konsultacji

3. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

 

4. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin,

którymi dysponuje w danym roku szkolnym.

 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz specjaliści

wykonujący w szkole zadania z zakresu tej pomocy: pedagog szkolny, psycholog, logopeda,

terapeuta pedagogiczny, socjoterapeutka, nauczyciel specjalista.

 

6. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 wynosi 45 minut; w uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

§ 2

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia

specjalnych potrzeb w tym zakresie.

 

2. Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną (z wyjątkiem ucznia

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zakłada się „Kartę udzielanej

pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, której wzór stanowi załącznik nr  2  do procedury.

 

3. Udział ucznia w formach, o których mowa w § 1 ust. 2, jest możliwy po wyrażeniu zgody

przez jego rodziców; zgodę na objęcie ucznia formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej

rodzic wyraża poprzez podpis złożony na „Karcie udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej”.

 

4. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wychowawcy klasy; odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia i

pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią.

 

5. Za założenie i prowadzenie „Karty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

odpowiada wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi

z uczniem.

§ 3

1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomocy psychologiczno pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

 

2. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje

obecność ucznia w tych zajęciach i jego postępy

3. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

1) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą,

2) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

4. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły; podstawę podjęcia decyzji stanowi ocena efektywności działań dokonana przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

5. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje jego rodziców.

 

II. Tryb postępowania w przypadku objęcia ucznia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

§ 4

1. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i we współpracy z innymi

nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności:

 

1) przedstawia dyrektorowi szkoły główne założenia dotyczące ustalenia form pomocy,

okresu jej udzielania i wymiaru godzin, w jakim forma ta powinna być realizowana,

2) dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyjętych ustaleniach w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez przekazanie do wglądu „Karty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, co rodzic potwierdza podpisem na „Karcie”

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest

obowiązkiem zespołu, w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog, wychowawca klasy oraz nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy.

3. Zespół powołuje dyrektor szkoły.

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym i mogą w nich uczestniczyć rodzice ucznia; o terminie spotkań zespołu rodziców informuje dyrektor szkoły lub w jego imieniu koordynator zespołu, telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.

5. Zebrania zespołu są dokumentowane.

6. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 2, jest w szczególności:

1) ustalenie form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu jej udzielania

oraz wymiaru godzin poszczególnych zajęć,

2) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na czas określony w orzeczeniu,

3) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym na arkuszu stanowiącym,

4) opracowanie – co najmniej dwa razy w roku szkolnym – wniosków dotyczących dalszej

pracy z uczniem.

7. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia niepełnosprawnego o formie przyznanej

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o wszelkich zmianach związanych z jej

udzielaniem w trakcie spotkania zespołu lub w przypadku nieobecności na spotkaniu zespołu

poprzez przekazanie do podpisania protokołu ze spotkania zespołu lub poprzez e-dziennik.

8. Rodzice ucznia otrzymuję kopię wielospecjalistycznych ocen oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; fakt otrzymania kopii potwierdzają podpisem na oryginale dokumentów.

9. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię nie są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 5

Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 1 ust. 2,

prowadzi się dziennik, do którego wpisuje się:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,

2) oddział, do którego uczęszczają,

3) indywidualny program pracy z uczniem.,

4) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,

5) tygodniowy plan zajęć,

6) data i czas trwania zajęć,

7) tematy przeprowadzonych zajęć,

8) ocenę postępów,

9) wnioski do dalszej pracy,

10) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach

III. Zasady udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom

§ 6

1. Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, a jej udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w szkole.

 

2. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewnia również Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w nr1 w Elblągu oraz Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

 

3. Zadania pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

4. Do obowiązków dyrektora należy organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji

zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu

Wniosek o objęcie ucznia

Klasy    …..………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

1. Podstawa do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną1:

1) niepełnosprawność,

2) niedostosowanie społeczne,

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

4) zaburzenia zachowania lub emocji,

5) szczególne uzdolnienia,

6) specyficzne trudności w uczeniu się,

7) deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,

8) choroba przewlekła,

9) sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,

10) niepowodzenia edukacyjne,

11) zaniedbania środowiskowe,

12) trudności adaptacyjne,

13) inne ………………………………………………………………………………………

2. Zgłaszający: ………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

rodzic, nauczyciel, wychowawca, specjalista,

poradnia ………………………………………………………………………………......

(pełna nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistyczna)

inne osoby ………………………………………………………………………………..

(wymienić jaka funkcja)

3. Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(działania podjęte w zakresie pracy z uczniem i współpracy z rodzicami oraz nauczycielami przed złożeniem wniosku, dotychczasowe efekty pracy z uczniem)

4. Proponowana forma pomocy2:

zajęcia rozwijające uzdolnienia,                          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,                    zajęcia logopedyczne,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

porady i konsultacje,                                           warsztaty,

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym ………………………………………………

………………………………

(podpis wnioskodawcy)

____________________________________

1 Należy zaznaczyć właściwą przyczynę

2 Należy zaznaczyć właściwą formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

…………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2

Data założenia karty

do Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

(pieczęć szkoły)

 

Karta udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

…………………………………………..

imię i nazwisko ucznia

 

Powód objęcia pomocą psychologiczną pedagogiczną:…………………………………………………………………………………………

(np. trudności w nauce, kłopoty w nauce, kłopoty wychowawcze, uzdolnienia itp.)

 

Podstawa objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:  ……………………….………………………………………………………………

(np. opinia nr…, wniosek)

Formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bieżąca praca na lekcji w formie

dostosowanej do możliwości i

potrzeb ucznia (formy, metody,

dostosowania wymagań)

 

Okres / wymiar świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

 

Zajęcia:

rodzaj, dzień, godzina

rodzaj, dzień, godzina

rodzaj, dzień, godzina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje z psychologiem

szkolnym / pedagogiem szkolnym

 

 

 

Formy świadczonej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

 

Okres / wymiar świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

Rok szkolny …….. Klasa ….

 

Dostosowanie wymagań

edukacyjnych do możliwości

i potrzeb ucznia (wszystkie

przedmioty, wybrane przedmioty –

Jakie? …)

 

 

 

 

 

Zalecenia dla rodziców do pracy w domu

 

 

 

 

 

 

Efektywność świadczonej pomocy

 

 

 

 

 

Data i podpis pedagoga

i wychowawcy klasy

 

 

 

 

 

Data i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

Data i podpis rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:


Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.