Model Absolwenta

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 23

 • posiada realistyczny obraz siebie; zna swoje możliwości, swoje mocne i słabe strony;

 • jego skale wartości i normy moralne są stabilne, a postępowanie społecznie aprobowane;

 • jest wytrwały, zrównoważony; kieruje się logicznym myśleniem;

 • cechuje go sumienność, zyskuje sobie zaufanie innych, respektuje prawa innych;

 • posiada umiejętność znoszenia bez znużenia długotrwałych wysiłków;

 • działa celowo mimo nacisków, pośpiechu, przeszkód, spotykających człowieka frustracji;

 • jest zdolny do osiągnięcia emocjonalnej równowagi i spokoju;

 • chętnie i szczerze akceptuje konieczność społecznej odpowiedzialności i branie na siebie zobowiązań;

 • umie ujawniać własną aktywność, ambicję, współzawodnictwo;

 • nie odczuwa nienawiści do ludzi o innych poglądach i stylu życia;

 • czuje się członkiem wspólnoty, w której żyje, umiejąc równocześnie wyzwalać się spod tyranii grupy i zachowywać w sposób indywidualny, zgodny z wbudowanym w siebie wzorem moralnym;

 • ma poczucie patriotyzmu;