Wizja


Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, jego rodzinie
i środowisku lokalnemu. Każdy czuje się tutaj bezpiecznie.
Sprzyjające warunki:                                                                     

·  otwartość na potrzeby dziecka, rodziny i środowiska,

·  twórczy, obiektywny, sprawiedliwy nauczyciel,

·  szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, zgodna z potrzebami                     

i zainteresowaniami dzieci,

·  wesołe, estetyczne, przytulne sale lekcyjne i zaplecze socjalne,

·  wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny,

·  mała liczba oddziałów klasowych,

·  fachowa pomoc pedagogiczna, opieka medyczna,

pozwalają uczniowi na wszechstronny rozwój osobowości, zainteresowań, talentów, kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości, asertywności, rozwagi oraz odpowiedzialności, a jednocześnie kreatywności, otwartości na otaczającą rzeczywistość.

 Jesteśmy szkołą pozbawioną anonimowości, w której:

·  szanowana jest każda jednostka,

·  dziecko, jego rodzina znajduje wsparcie,

·  rodzice angażują się w życie szkoły, są partnerami we wszystkich sferach działania placówki,

·  nauczyciele osiągają satysfakcję z podejmowanych działań, mają warunki do wielostronnego rozwoju zawodowego