Misja

Wszystkim uczniom:  Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz warunki pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć, organizowanych przez szkołę na terenie placówki i poza nią. Stwarza możliwość rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, fizycznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Pomaga w pełnym rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych oraz sportowych. Zachowuje godność osobistą oraz wolność światopoglądową i wyznaniową każdego dziecka jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego.