Konkurs plastyczny „Legendy elbląskie”

Elbląg może poszczycić się wieloma legendami dotyczącymi miasta i jego okolic. Szlachetni i odważni bohaterowie legend rozbudzają wyobraźnię. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Szkoła Podstawowa nr 23 zapraszają dzieci do udziału w konkursie „Legendy elbląskie”. Niezwykłe postacie z legend można namalować, narysować, wykleić, a nawet wyrzeźbić.

Tematem konkursu są legendy elbląskie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 14 roku życia. Prace konkursowe mogą być wykonane w technikach rysunkowych, malarskich, graficznych, mogą być to również collage, rzeźby lub instalacje przestrzenne. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Elbląga i regionu. Udział w konkursie jest bezpłatny, a skierowany jest on do przedszkoli i szkół  podstawowych, oraz  placówek kulturalno-oświatowych.

Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych:

            Kategoria I – dzieci do 6 lat
            Kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat
            Kategoria III – dzieci  od 11 lat do 14 lat

Prace na konkurs należy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
ul. Słoneczna 14
82-300 Elbląg

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Prace oceni  komisja powołana przez organizatorów, która będzie się kierować następującymi kryteriami: poziom artystyczny prac, jakość wykonania, oryginalność pracy, stopień trudności wykonania oraz zgodność z tematyką konkursu.

Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w maju 2018 r. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w CSE „Światowid”.

Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu.

Informacji na temat konkursu udziela: Małgorzata Cieślik 55 625 87 02 sekretariat, e-mail: sp23.m.cieslik@wp.pl Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

Organizatorzy:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu

 

REGULAMIN

Konkurs plastyczny dla dzieci  „Legendy elbląskie”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Cel konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o historii Elbląga i regionu.
 • Zapoznanie z legendami Elbląga i okolic.
 • Budowanie tożsamości lokalnej poprzez połączenie działań plastycznych z animacją społeczną.

2. Organizatorzy:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – samorządowa instytucja kultury

Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Tel. 55/611-20-50      fax: 55/611-20-60

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu , ul. Słoneczna 14

Tel. 55 625 87 02 sekretariat.

3. Miejsce nadsyłania prac

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu , ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg

Koordynator działań konkursowych:

Małgorzata Cieślik 55 625 87 02 sekretariat, e-mail: sp23.m.cieslik@wp.pl

4. Informacji na temat konkursu udziela:

Małgorzata Cieślik 55 625 87 02 sekretariat, e-mail: sp23.m.cieslik@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu , ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg

Informacje na temat konkursu dostępne są także na stronie internetowej współorganizatora: www.swiatowid.elblag.pl

II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Temat konkursu – legendy elbląskie.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkoli i  szkół  podstawowych, oraz  placówek kulturalno-oświatowych,  będzie rozgrywany w 3 kategoriach:

            Kategoria I – dzieci do 6 lat

            Kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat

            Kategoria III – dzieci  od 11 lat do 14 lat

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

5. Prace powinny być wykonane: w technikach rysunkowych lub malarskich lub collage lub instalacje i rzeźby przestrzenne .

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do prac na następujących polach eksploatacji:

a) prezentacja publiczna w ramach otwartej wystawy w Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu,

b) udostępnienie zdjęć prac konkursowych w druku w dowolnej liczbie publikacji                              i      w dowolnym nakładzie,

c) upublicznienie zdjęć prac konkursowych w Internecie na stronach internetowych Organizatora,

d) upublicznienie zdjęć w formie prezentacji multimedialnych i innych form prezentacji publicznej (w tym m.in. film) z wykorzystaniem wizerunku prac utrwalonych w formie cyfrowej (elektronicznej),

e) utrwalenie wizerunku prac konkursowych na nośnikach elektronicznych, cyfrowych                        i innych.

Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich autor składa na karcie zgłoszeniowej.

7. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także                   w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych autorzy prac konkursowych składają na karcie zgłoszeniowej.

8. W przypadku skierowania prac na konkurs przez instytucję (szkołę, ośrodek kultury, pracownię, itp.) lub instruktora artystycznego autora prac, Organizator przetwarzać będzie dane osobowe instruktora/nauczyciela (w zależności od danych zawartych w karcie zgłoszeniowej) w celu przeprowadzenia i promocji konkursu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. osoby składają na karcie zgłoszeniowej.

9. Koszt transportu (przesyłki) prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu. Organizator nie odpowiada za zniszczenie (uszkodzenie) prac powstałe podczas ich transportu do siedziby Organizatora.

10. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora. Oświadczenie o przeniesieniu praw własności do prac autor składa na karcie zgłoszeniowej.

11. Pozostałe prace (nienagrodzone i niewyróżnione) autorzy zobowiązani są odebrać od Organizatora w terminie do 15.06.2018 r. Po tym czasie nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora. Oświadczenie o przeniesieniu prawa własności do prac autorzy składają na karcie zgłoszeniowej.

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych spełniających warunki określone regulaminem wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres Organizatora.

2. Prace na konkurs mogą zgłaszać:

a) instytucje sprawujące opiekę artystyczną nad autorem prac lub instruktor artystyczny autora za jego zgodą

b) autorzy prac indywidualnie.

Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodzica/opiekuna prawnego, instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, pracownię plastyczną) lub instruktora artystycznego. W takim przypadku kartę zgłoszeniową podpisuje właściwy dorosły opiekun (np. rodzic/opiekun prawny, nauczyciel, instruktor artystyczny).

3. Każdy autor może zgłosić na konkurs więcej niż jedną pracę.

4. Każda zgłoszona praca musi być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację autora, tj. zawierać co najmniej: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania autora, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres (plus telefon, fax, e-mail) instytucji.

5. Prace na konkurs należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

6. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

7. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) poziom artystyczny prac,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność pracy,

d) stopień trudności wykonania.

8. Z prac Komisji Konkursowej powstaje protokół.

9. W każdej kategorii konkursowej Komisja Konkursowa przyzna:

a) I nagrodę

b) II nagrodę

c) III nagrodę

d) wyróżnienia.

W zależności od poziomu artystycznego prac konkursowych Komisja Konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu I, II lub III nagrody albo o przyznaniu nagród równorzędnych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

10. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

11. Lista nagrodzonych w konkursie autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.swiatowid.elblag.pl).

12. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną lub pocztą.

13. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, które odbędzie się w maju 2018 roku w siedzibie Organizatora.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu Organizator powiadomi niezwłocznie na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl.


KONKURS PLASTYCZNY

Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego„Zapobiegajmy Pożarom”

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Konkurs prowadzony jest w 5 grupach:

 • I grupa : przedszkola
 • II grupa : szkoła podstawowa I-III
 • III grupa : szkoła podstawowa IV-VII
 • IV grupa : gimnazjum
 • V grupa : szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki.

Każdy autor może wykonać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy złożyć do  10.12.17 u p. Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.


Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu ogłosiła konkurs na zbiórkę karmy dla podopiecznych naszego schroniska. 

Należy zebrać jak największą ilość karmy (suchej i mokrej) dla psów i kotów.
Wyłonione zostaną trzy placówki, które zbiorą i przywiozą największą ilość karmy 
Nagroda:

I miejsce - sprzęt rekreacyjno sportowy o wartości 200 złotych oraz niespodzianka
II i III miejsce - nagrody niespodzianki.

Karmę prosimy przynosić do p.Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.

Serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Z baśniowego kufra”

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.

Ze szkoły wybieramy tylko 5 prac.

Uczestnicy konkursu wykonują dowolny, magiczny przedmiot z baśni lub legendy. Przedmiot powinien być wykonany wyłącznie w formie przestrzennej.

Prace należy złożyć do 17 października do sali nr 7 (p. Kępińska, p. Kras) lub do sali nr 9   (p. Brandt).

Zapraszamy do wzięcia udziału

Brandt Iga,Kępińska Małgorzata Kras Jolanta


KONKURS PLASTYCZNY
                   MOJE WYCIECZKI PO WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „MOJE WYCIECZKI PO WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ” jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.
2. Tematem konkursu jest prezentacja przyrody i krajobrazów występujących na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
3. Konkurs ma na celu: upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów chronionych Wysoczyny Elbląskiej; zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania turystyki umożliwiającej bezpośredni kontakt z przyrodą; kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowni plastycznych, młodzieżowych ognisk plastycznych itp.
5. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, autorskie, wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
6. Prace powinny spełniać następujące warunki: technika: malarstwo (akwarela, tempera, farby olejne), grafika (linoryt, monotypia, rysunek piórkiem); format: A 3.
7. Warunkiem poddania ocenie prac konkursowych jest zamieszczenie na odwrocie każdej z nich informacji zawierającej: tytuł pracy; imię i nazwisko oraz wiek autora w latach; nazwę szkoły lub innej instytucji, a także dokładny adres oraz numer telefonu; imię i nazwisko opiekuna.
8. Prace konkursowe należy złożyć do  30.10.17 u p. Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.

 


 

                       MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI

                 „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

Konkurs jest formą realizacji zagadnień zawartych w programie Miejskiego Centrum BRD Nr 1 w Elblągu oraz wdrażanym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu autorskim programie Małgorzaty Staneckiej promującym zagadnienia bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu.

Tematyka prac: „Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze”.

W konkursie udział biorą uczniowie klas O – III oraz dzieci z przedszkoli (5 i 6- latki)

Konkurs oceniany będzie na trzech poziomach: 

 1. - dzieci z przedszkoli i uczniowie klas O-I,
 2. - uczniowie klas II,
 3. - uczniowie klas III.

Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • Zgodność z tematem.
 • Pomysłowość i samodzielność wykonania.
 • Technika prac:
 • formy plastyczne: rysunek, wydzieranka, wyklejanka, prace malarskie – dla dzieci
  z przedszkoli i uczniów klas O i I;
 • format prac plastycznych A3;
 • formy literackie: hasło, wiersz, opowiadanie – dla uczniów klas II i III.

PRACE NELEŻY SKŁADAĆ DO 17.10.17 U p.Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.