Projekty

„Eksperyment edukacją przyszłości"

Od 1 lutego br. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu: „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.

Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:
1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 SOSW

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.

4. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.
Wartość  projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł

 

Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Eksperyment w matematyce

 

Eksperyment w matematyce

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczn i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.  

Efekty realizacji projektu:
- doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkół podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment,

- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

 

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0001/18 „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

 

KOMUNIKAT

     W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” , na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 47053  z dnia 6 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji nauczycieli deklarujących udział w projekcie ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 21  listopada 2019 r. 
W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

 • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  "Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego - technicznego,
 • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz kołach zainteresowań z matematyki.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz wysłana przez komunikator Librus.

Regulamin rekrutacji >>>


Projekt "Zdalna Szkoła +"

KOLEJNE 182 MLN ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA+”

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia, a także podniesienia jakości świadczenia usług OSE. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu: 182 138 000,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 182 138 000,00 zł 

 

Więcej informacji o Projekcie ...

 

Szkoła Wierna Dziedzictwu

  "Szkoła Wierna Dziedzictwu" - działania w roku szkolnym 2016-2018.           

Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu podjęła działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty W ramach ubiegania się o Certyfikat należy podjąć zintegrowane działania służące:

1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji .

2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i  państwowym.

4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.

6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.

7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Nie oznacza to, że dotychczas nasza szkoła nie podejmowała działań, które są wymogiem uzyskania Certyfikatu. Program edukacji patriotycznej i regionalnej „Elbląg- nasza Mała Ojczyzna” jest corocznie realizowany i modyfikowany. Jego celem nadrzędnym jest zainteresowanie uczniów historią kraju, dziedzictwem ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu.

Program obejmuje siedem obszarów, a jednym z nich jest tematyka poświęcona rozwijaniu postawy aktywnego patrioty. Cyklicznie organizowane są uroczystości związane z obchodami: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Konstytucji 3 Maja.

Organizowane są konkursy dotyczące miasta Elbląga, charakterystyki poszczególnych regionów Polski z uwzględnieniem wiedzy o ludowych obrzędach, strojach czy regionalnych potrawach. W ramach tolerancji do innych kultur od trzech lat organizowany jest „Dzień języków obcych”, gdzie uczniowie prezentują zwyczaje, tradycje czy kulinaria krajów Unii Europejskiej. Natomiast wzmacnianiu poczucia przynależności do określonej wspólnoty służą nam tradycyjne wieczornice, w której uczestniczy lokalna społeczność. Uzupełnieniem kształtowania tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną jest korzystanie przez naszych uczniów z zajęć edukacyjnych i wystaw oferowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Instytut Pamięci Narodowej w Elblągu.

Na szczególną uwagę zasługuje tu Muzeum Archeologiczno- Historyczne, które oferuje młodemu patriocie interaktywne narzędzia edukacyjne. Cyfrowe wizualizacje czy prezentacje multimedialne dotyczą takich wystaw jak: „ Truso- legenda Bałtyku” czy Elbląg Reconditus”. Zwieńczeniem jest projekcja filmu holograficznego pt. „Muzea ponad granicami”, który oglądają kolejne nasze roczniki.

Szkoła Podstawowa nr 23, ubiegając się o Certyfikat, nadal będzie kontynuować przyjęte założenia oraz podejmować nowe działania, służące kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i pielęgnowaniu tradycji.

****************************************************************

Elbląskie Święto Chleba i legendarny Piekarczyk

W 2016r. XI edycja Elbląskiego Święta Chleba rozpoczęła się 2 września, dlatego nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w nim razem ze swoimi wychowawcami.

Jarmark wyrobów regionalnych cieszy się od lat ogromną popularnością. Pomiędzy kramami z wypiekami, rękodziełem i sztuką ludową z najróżniejszych zakątków Polski oraz Litwy, przechadzał się też legendarny Piekarczyk, który od Krzyżaków Elbląg uratował. Wzbudził on wśród dzieci ogromne poruszenie, gdyż każde z nich doskonale zna legendę o czeladniku piekarskim, który „drewnianą łopatą przeciął w ostatniej chwili grube liny podtrzymujące kratę w Bramie Targowej. Tym samym sprawił, że mieszczanie mogli odeprzeć skutecznie najazd wojsk krzyżackich. Na jego cześć w Bramie Targowej zawieszona została owa słynna drewniana łopata, która według legendy znajdowała się tam przez kolejnych 250 lat. Dziś można zobaczyć jeszcze jej odcisk w głazie u wejścia do bramy.”

****************************************************************

Włączamy historię- BohaterON !

Szkoła Podstawowa nr 23 dziękuje bohaterom Powstania Warszawskiego

We wrześniu 2016 roku  przyłączyliśmy się do edukacyjnego projektu BohaterON w celu upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego. Wysłaliśmy siedem kartek. Odbiorcami zostali:

 1. Stanisława  Delman- pseudonim „ Stacha”-służyła na Żoliborzu,
 2. Zofia Kurzepa- pseudonim „ Zośka”- sanitariuszka z Ochoty,
 3. Maria Nestorowicz- pseudonim „ Korwin”- sanitariuszka z Czerniakowa,
 4. Krystyna Piekarska- pseudonim „Krystyna”- sanitariuszka ze Śródmieścia,
 5. Danuta Sarnecka- pseudonim „ Wanda”- sanitariuszka ze Śródmieścia,
 6. Janina Woźnicka- pseudonim „Kitty”- łączniczka z Żoliborza,
 7. Ryszard Zieliński- pseudonim „ Ryś”- strzelec ze Śródmieścia.

Od września 2017 roku nasza szkoła przystąpi do II edycji „Kartka do Powstańca”

****************************************************************

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 23 odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Ważne narodowe święta mają w naszej placówce szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ mamy w pamięci słowa Księdza Kardynała Wyszyńskiego : „...okruchy dziejów narodu są mocą jego ducha, trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.” Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor Joanna Celińska przywitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu. Byli to Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Pruszak oraz Pani Jolanta Lisewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Kierownik Referatu Edukacji przy Urzędzie Miasta Pani Beata Nosewicz, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Pani Joanna Poźnikiewicz, Prezes ZNP Pan Gerard Przybylski, Przewodnicząca MKO NSZZ Solidarność Pani Aldona Iwko.

              W odświętnie przybranej sali część artystyczna rozpoczęła się polonezem zaprezentowanym przez uczniów klas czwartych, który wywołał burzę oklasków na widowni. Natomiast główną część uroczystości wypełnił montaż słowno-muzyczny, podczas którego narratorzy w skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Uczniowie śpiewali pieśni żołnierskie, patriotyczne oraz recytowali wiersze. Całości dopełniały pokazy slajdów ukazujące historię Rzeczpospolitej oraz sylwetki naszych bohaterów narodowych. Pragnęliśmy, aby ten występ skłonił uczniów do refleksji na temat ojczyzny, aby był lekcją patriotyzmu i historii oraz wyrazem pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Fotorelację można znaleźć na stronie internetowej:

a) Elbląskiego Serwisu Miejskiego. http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/9949-akademia-z-okazji-swieta-niepodleglosci

b) Telewizji Elbląskiej –Truso TV http://www.truso.tv/wiadomosci/44506,elblag-sp-23-swietowala-niepodleglosc Polski taniec narodowy w wykonaniu uczniów klasy czwartej. „Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,… I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi Dano hasło, zaczęto taniec ...”

W Szkole Podstawowej do polskiego tańca narodowego podczas obchodów Święta Niepodległości dnia 10 listopada 2016r. ruszyło dziesięć par, zachwycając zebranych strojami z epoki. Chłopcy, jak prawdziwi ułani, zgrabnie prowadzili swe panny w takt muzyki Wojciecha Kilara. „I szły pary po parach hucznie i wesoło, Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów; Mieni się cętkowata, różna barwa strojów Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca”

****************************************************************

          Koncert patriotyczny Leszka Boliboka „ Przeboje mistrzów muzyki polskiej”

15.11. 2016 roku gościem w naszej szkole był Leszek Bolibok- artysta muzyk orkiestry Teatru Muzycznego w Gdyni. Uczniowie z klas IV- VI mieli możliwość uczestniczyć w koncercie z okazji Święta Niepodległości „Przeboje Mistrzów Muzyki Polskiej”. Koncert przygotował i poprowadził Pan Leszek Bolibok. Artyści wykonali szereg utworów muzycznych z różnych epok. Były mazurki, krakowiaki i polonezy najwybitniejszych polskich muzyków, takich jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar, szereg pieśni o charakterze patriotycznym oraz utworów, które towarzyszyły Polakom w minionych wiekach. Do wykonania utworów włączyli się także uczniowie nucąc, wyklaskując znane rytmy, śpiewając znane im pieśni. Spotkanie z artystą było doskonałą żywą lekcją muzyki i patriotyzmu. Pomimo, że tematyka koncertu była poważna, wszyscy uczniowie świetnie się bawili.

****************************************************************

          Film holograficzny- „ Historia ponad granicami” czyli Elbląg i Królewiec w trójwymiarowym wymiarze Koniec z zakurzonymi eksponatami!!!!

A może kino w muzeum? – przecież nigdzie w Polsce nie ma czegoś podobnego! A jednak!!! W 2014 roku Elbląskie Muzeum Archeologiczno- Historyczne zaprezentowało nowy wymiar zwiedzania.

Powstał film holograficzny, który oglądają kolejne roczniki z naszej szkoły. 13 grudnia 2016r. hologram „ Historia ponad granicami” obejrzała klasa 4a oraz 4b. „ Film pełen jest efektów specjalnych m.in. w postaci cyfrowo odtworzonej wikińskiej osady w Truso, zamków krzyżackich w Prusach, rekonstrukcji statków i samochodów produkowanych w przemysłowym Elblągu na początku minionego wieku. - Wszystko pojawia się, znika i przetwarza w ogniu, dymie i przy reagujących na dźwięki… fotelach widzów”- zachęca recenzja. Efekt- muzeum to nie nuda, tak mówią sami uczniowie. „Truso- legenda Bałtyku” 13 grudnia 2016 roku klasa 4a i 4b odwiedziły Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu. Obejrzały nową wystawę „ Truso- legenda Bałtyku”, która została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Próby odnalezienia Truso trwały prawie 400 lat, od kiedy w 1598 roku oksfordzki geograf opublikował informacje o istnieniu legendarnego portu gdzieś u ujścia Wisły. Osadę odkryto w 1981 roku, a nowoczesny i nowatorski sposób pokazuje , kim byli jego założyciele, czym się zajmowali i jak wyglądało ich życie codzienne. Uczniowie szczególnie byli zainteresowani cyfrową wizualizacją portu, z ciekawością oglądali makietę osady oraz kompas słoneczny. Duże wrażenie wywarła na nich postać dawnego mieszkańca Truso, z którym koniecznie chcieli mieć zdjęcie.

****************************************************************

 Oglądamy muzealne wystawy

Oglądamy muzealne wystawy „ Elbląg Reconditus” , „ Świadectwa w twarzach- twarze historii” oraz „ Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”” Grudzień 2016 roku- wchodzimy z dwoma klasami czwartymi do muzeum. Dzieci nagle ogarnia mrok, czuć atmosferę grozy. Wszędzie gruzy, ruiny, rozbite naczynia, gasnące i zapalające się światła. Zza rozwalonych ścian dochodzą jakieś tajemnicze szepty, urywane rozmowy i muzyka. To trzeszczy stary patefon, który się zacina. Wśród takiej scenografii wije się ścieżka zwiedzania. To scenografia do wystawy „Elbląg Reconditus”, która jest nowatorską próbą opowiedzenia dziejów Elbląga. Na trasie dzieci zatrzymują się przy starym albumie, który po wpływem ruchu ręki sam przewraca kolejne karty, ukazując losy dawnego Elbląga. To efekt zastosowania najnowszej technologii, która przemawia do wyobraźni uczniów na każdym etapie zwiedzania. Kolejna wystawa „Świadectwa w twarzach…” to obraz przedwojennego Elbląga widziana oczami dzieci. Jest to opowieść o życiu dawnych elblążan utrwalona w starych fotografiach, dokumentach i przedmiotach codziennego użytku. Oryginalną częścią wystawy, która najdłużej budziła zainteresowanie, była makieta dawnego, największego placu miasta. Uczniowie porównywali i omawiali obecny stan dzisiejszego Placu Słowiańskiego z dawną lokalizacją budynków na makiecie. Natomiast wystawa „ Goci. Znad tyku do Rzymu’ przeniosła nas do czasów potęgi Imperium Rzymskiego i jego upadku z ręki Gotów”. Wielkie wrażenie na uczniach zrobił zrekonstruowany grób księżniczki gockiej.

 ****************************************************************

Świąteczna Wieczornica w środowisku lokalnym

Dnia 20.12.2016 o godzinie 16.00 odbyła się w naszej szkole wieczornica pt. ,,W ten zimowy świąteczny czas”. Montaż słowno- muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV –VI pod kierunkiem: Mirosławy Bisagi, Elizy Kaczmarczyk, Heleny Kubery, Edyty Kazimierczuk oraz Ewy Firgoń.

Zaszczycili nas swoją obecnością liczni goście. Wśród nich byli: emerytowani nauczyciele ,rodzice oraz harcerze, którzy przynieśli nam „Światełko Betlejemskie”, aby uczcić zbliżające się święta. Atrakcją wieczoru był występ pary tanecznej z klubu ’’Promyk’. Na koniec spotkania goście udali się na słodki poczęstunek, gdzie w miłej i nastrojowej atmosferze złożyli sobie świąteczne życzenia.

****************************************************************

Jasełka z Piekarczykiem, który Elbląg od Krzyżaków uratował

           Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszej polskiej tradycji. Każdego roku, również w naszej szkole, ten moment jest wyjątkowy. Dnia 22 grudnia 2016 roku, w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia, przygotowano program artystyczny. Przedstawienie składało się z dwóch części. Najpierw dzieci z klasy 2c i 3b, w krótkim montażu słowno – muzycznym, przybliżyły wszystkim tradycje związane ze świętami.                 

W drugiej części uczniowie z klasy 4a i 4b zaprezentowali jasełka. Tegoroczne przedstawienie, oprócz elementów tradycyjnych takich jak: wędrówka Maryi i Józefa do Betlejem, pokłon pasterzy, dwór króla Heroda oraz złożenie darów przez Mędrców ze Wschodu, zawierało elementy regionalne. W poszczególne, tradycyjne sceny wplecione zostały dialogi z postaciami dobrze znanymi z elbląskich legend. Jedną z nich jest Piekarczyk, który uratował Elbląg od Krzyżaków.

          Młodzi aktorzy bardzo zaangażowali się w przedstawienie, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Widzowie wraz z aktorami wspólnie przeżywali przygody dzielnego Piekarczyka.

Dzieci, oprócz kultywowania tradycji, miały tez możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. W świąteczny nastrój wprowadziła publiczność piękna scenografia oraz stroje przygotowane specjalnie na potrzeby  przedstawienia. Całość przeplatały i tradycyjne kolędy oraz pastorałki, które  wspólnie z aktorami śpiewali widzowie.

         Na zakończenie Pani Dyrektor Joanna Celińska złożyła świąteczne życzenia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. W świątecznym nastoju uczniowie rozeszli się do sal, w których odbyły się spotkania wigilijne.

****************************************************************

Żywa lekcja historii

Dnia 11 stycznia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole pana Krzysztofa Góreckiego wraz z Chorągwią Komturstwa Gniewskiego. Tematem Spotkania było rycerstwo średniowieczne. Dzięki sympatykom rekonstrukcji historii mogliśmy przenieść się w czasie. Podczas tej nietypowej lekcji obejrzeliśmy: pokaz walk rycerskich z użyciem broni średniowiecznej, pasowanie na rycerza oraz ślubowanie damie serca. Uczniowie dowiedzieli się, jak strzelało się z kuszy i ile ważyła zbroja rycerza spod Grunwaldu. Prowadzący, humorystyczny i przystępny sposób dla dzieci, przybliżył wszystkim realia epoki. Niemałą atrakcją było również to, że uczniowie mogli przymierzyć zbroje rycerskie oraz inne strojez epoki. Na zakończenie każdy mógł podejść i z bliska zobaczyć dużą kolekcję broni i rekwizytów.

 Dla każdego uczestnika była to bardzo ciekawa, pełna humoru i niecodzienna lekcja historii na żywo. Wszyscy przekonali się, że historia nie musi być nudna. Mamy nadzieję,      że ta nietypowa lekcja rozbudziła wyobraźnię uczniów i zachęciła do samodzielnego zgłębiania wiedzy historycznej.

****************************************************************

Warsztaty o misiu Wojtku w Instytucie Pamięci Narodowej.

Dnia  28 lutego 2017r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat historii Misia Wojtka z II Korpusu gen. Władysława Andersa.  Zajęcia przeprowadziła Barbara Męczykowska z IPN w Gdańsku. Warsztaty zorganizowane zostały w Przystanku Historia im. Janusza Kurtyki w Elblągu. Historia niezwykłego niedźwiedzia-kaprala Wojtka, który walczył u boku Polaków z armii generała Władysława Andersa zadziwiła cały świat. Niedźwiadka przygarnęli w kwietniu 1942 roku polscy żołnierze w drodze z Pahlevi w Iranie do Palestyny. Dostali go za parę puszek konserw od przygodnie napotkanego perskiego chłopca. Matka niedźwiadka została zabita, a jego samego adoptowali żołnierze 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim. W ten sposób Wojtek, bo tak został nazwany zaczął karierę wojskową. Historia Kaprala Wojtka jest niezwykła, o czym przekonali się słoneczni uczniowie.

****************************************************************

Słoneczna szkoła czyta dzieciom razem z żołnierzami z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

2 marca 2017r.zawitali do naszej szkoły niezwykli goście – żołnierze z 22. Bazy Lonictwa Taktycznego w Malborku. W ramach akcji „Słoneczna szkoła czyta dzieciom” przeczytali naszym uczniom oraz zaproszonym przedszkolakom z placówek nr.13, 15, oraz „Przyjaciele Kubusia” bajkę „Ołowiany Żołnierz”, a następnie zaprezentowali sprzęt , którym posługują się podczas swojej służby. Dowiedzieliśmy się jak pracują doświadczeni wojskowi, ale mieliśmy również możliwość dotknięcia poszczególnych sprzętów, przymierzenia wojskowych furażerek, hełmów i specjalnych butów do poruszania się po polu minowym. Niezwykłą popularnością cieszył się samobieżny robot do przenoszenia groźnych materiałów wybuchowych oraz niezwykły kombinezon ochronny. Spotkanie było niezwykle ciekawe, pouczające i emocjonujące. Na długo pozostanie w naszej pamięci. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

****************************************************************

„Biało-Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”- I miejsce w miejskim konkursie fotograficznym.

W marcu przystąpiliśmy do dwóch konkursów, których organizatorem był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk. Konkursy zostały objęte patronatem:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu- Marka Pruszaka.
- Ogólnopolskiego Kwartalnika " Wyklęci".
- Fundacji" Łączka".
Prace wysłaliśmy w dwóch kategoriach konkursowych:
a) fotograficznej "Biało- Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym",
b) plastycznej "Żołnierze Wyklęci- Bóg, Honor i Ojczyzna".
 Wśród szkół podstawowych zajęliśmy I miejsce w konkursie fotograficznym. Wygrało zdjęcie BLANKI ŻYLIŃSKIEJ I JULII MITKOWSKIEJ z klasy 3a. Wyróżnienie otrzymał chłopiec z tej samej klasy- MICHAŁ WYBRANIEC. Komisja wyróżniła także zdjęcie Szkoły Podstawowej nr 23, którego autorką jest Pani Izabela Cabała- wychowawczyni klasy 3a. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 marca 2017r. w Klubie 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. 

****************************************************************

II Wielkanocna Paczka dla Bohatera. Walczyli dla nas, zawalczmy dla Nich!

W marcu przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „ Paczka dla Bohatera”. Zbiórka żywności w naszej szkole  trwała do 7 kwietnia. Zebrane rzeczy w Biurze Poselskim Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Wilka odebrał radny miasta Elbląga Pan Marek Redziński. Koordynatorką akcji w szkole była pani Iwona Dąbrowska oraz pani Ewa Oklesińska.  

****************************************************************

Pamięć o tych, którzy na wojnie stracili zdrowie”- udział w uroczystości poświęconej 98 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.

Dnia 19 kwietnia uczniowie z klas szóstych wzięli udział w uroczystości poświęconej 98 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Pod obeliskiem odsłoniętym w hołdzie inwalidom wojennym poczet sztandarowy trzymali uczniowie: Agnieszka Puszcz , Marika Hołub z klasy 6a oraz Jakub Engler z klasy 6b. W uroczystościach wziął udział wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pruszak.

Fotorelacje z udziałem uczniów z SP 23 ukazały się w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEL.pl oraz w Elbląskim Dzienniku Internetowym info.elblag.pl.

http://www.portel.pl/wiadomosci/pamiec-o-tych-ktorzy-na-wojnie-stracili-zdrowie/97561

****************************************************************

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej nr 23 oraz konkurs pieśni patriotycznej.

Maj to miesiąc szczególny w historii naszego kraju. Jest to czas, w którym pochylamy się nad naszym narodowym symbolem, jakim jest flaga państwowa i pamiętamy o uchwaleniu pierwszej w Europie  konstytucji z dnia 3 maja 1791r. Od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę  w 1918r. to jedno z najważniejszych świąt państwowych. 
            Z tej okazji 28 kwietnia uczniowie z klas IV - VI zaprezentowali program artystyczny, w którym nie zabrakło piosenki, wiedzy a także rysu historycznego.

Apel rozpoczął konkurs pieśni patriotycznej. Uczniowie do podkładu przygotowanego przez nauczycielkę muzyki Panią Elizę Kaczmarczyk zaśpiewali wybrane wcześniej przez siebie piosenki. Wśród nich znalazła się: „Rota”, „Wojenko, wojenko..”, „Przybyli ułani”, ‘Płynie Wisła”, „Ojczyzno ma” oraz „Piechota”. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6a wykonując wzruszającą pieśń „Ojczyzno ma”. Drugie miejsce uzyskała klasa 5b prezentując „Rotę”. Trzecie miejsce przypadło klasie 6b za rytmiczną „Piechotę”.

W drugiej części obchodów odbył się „Turniej Biało- Czerwonych”, gdzie uczniowie wykazywali się wiedzą na temat święta narodowego, jakim jest uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz ustawowego święta o nazwie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

*************************************************************************************************************************

Królowa Anglii Elżbieta II odpisała na list wysłany przez Szkołę Podstawową nr 23

W lutym Szkoła Podstawowa nr 23 wysłała list z  serdecznymi pozdrowieniami dla Jej  Królewskiej Mości. W liście zawarto wiadomości o Elblągu oraz o powiązaniach historycznych pomiędzy Polską i Anglią. Królowa dowiedziała się, że angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  zboże orazświerkowe drewno. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano „spruce”, co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ  drewno sprowadzano  z Prus Królewskich. Na skutek wielu wydarzeń historycznych wymiana handlowa uległa ograniczeniu , ale   słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

             Treścią listu była także informacja, że Szkoła Podstawowa nr 23  od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” nauczyciele wraz z uczniami odwiedzili takie państwa jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego, dlatego w naszej szkole dzieci uczą się go już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy, a dla naszych uczniów stanowią przykład zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego oraz dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem  mowy  Szekspira.

           Jej Królewska Mość dowiedziała się także, że w naszej szkole organizowany jest  również „Dzień języków obcych”, których celem jest przybliżenie kultury danego państwa. Uczniowie przygotowują stroje, piosenki, tańce, inscenizacje czy potrawy charakterystyczne dla określonego kraju. Każda klasa prezentuje wybrane przez siebie państwo. Wśród nich jest także Wielka Brytania. 

Odpowiedź z Windsoru nadeszła  w kwietniu.

Oto treść listu, który w imieniu Jej Królewskiej Mości przesłała Dama Dworu  ( Lady-in Waiting)

Do pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23

„ Królowej życzeniem jest, abym w jej imieniu napisała i podziękowała Wam za list, książkę oraz broszurkę, która była dołączona do listu.

To było bardzo uprzejme z Waszej strony poinformować jej KrólewskąMość o Waszym mieście Elblągu. Królowa była bardzo zainteresowana Waszą wymianą kulturalną prowadzoną z innymi szkołami europejskimi w ramach realizowanych i koordynowanych projektów.

Chcę jeszcze raz podziękować za Waszą kreatywność, troskę, jakąwykazujecie w dziedzinie edukacji młodych ludzi, tak jak to w liście zostało przedstawione.” 

Lady -in Waiting

*************************************************************************************************************************

Bohater polskiej legendy”- konkurs szkolnych świetlic zorganizowany przez SP nr 23 na najciekawszą legendarną kukiełkę.

Dnia 25 maja świetlica Szkoły Podstawowej Nr 23 w Elblągu rozstrzygnęła konkurs międzyświetlicowy na najpiękniejszą kukiełkę, ukazującą bohatera polskiej legendy. Napłynęło wiele prac przedstawiających: Smoka Wawelskiego, Złotą Kaczkę , Lajkonika, Piekarczyka oraz  Bazyliszka.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Aniela Wasiukiewicz SP 12

II miejsce – Aleksandra Filip SP 14 i Kinga Greń SP 14

III miejsce – Emilia Rynkowska SP 12

Wyróżnienia:

Martyna Marcinowska SP16

Błażej Kaczorek SP12

Dominika Lewczuk SP15

Agata Maternowska SP15

Maria Buberska SP15

*************************************

„Bezpiecznie w ojczyźnie i w rodzinie”- festyn rodzinny w naszej szkole

             31 maja 2017 roku w godzinach 9.00 do 12.00 odbył się festyn rodzinny pod hasłem  „Bezpiecznie w rodzinie i ojczyźnie”.  Rodzice oraz ich pociechy mogli uczestniczyć w wielu konkurencjach sportowych, malowaniu twarzy, kiermaszu chleba, zabawie przy stoisku Erasmus +. Wśród atrakcji znalazło się również  i  stanowisko fotograficzne, które oferowało wesołe zdjęcia, do których można było pozować w najróżniejszych strojach. Stylizacja obejmowała suknię  księżniczki, zbroję rycerza oraz zmianę fryzury. Po przygotowaniach można było się udać  na sesję zdjęciową. Wszelkiego rodzaju konkursy były nagradzane drobnymi upominkami.

Kolejną atrakcję przygotowało Wodne  Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu, które przeprowadziło pokaz pomocy przedmedycznej dla rodziców i dzieci.  Chętne osoby mogły spróbować swoich sił na fantomach.

Błysk w oczach dzieci wywołał również wjazd radiowozu policji.  Uczniowie oglądali jego wyposażenie, włączali sygnał dźwiękowy, wydawali komendę przez megafon oraz rozmawiali z policjantami.  Jednak największą atrakcję  przygotowała Państwowa Straż Pożarna w Elblągu tworząc  kurtynę wodną, pod którą każdy maluch chciał przebiec. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także możliwość zwiedzania wozu strażackiego i zadawania wielu pytań strażakom na temat ich pracy.

Podczas festynu można było się  również zatracić w smakach "chłopskiego jadła" - pysznego chleba z jeszcze pyszniejszym smalcem i ogóreczkiem. W kawiarence oferowano takie bogactwo ciast, że trudno było wybrać - a to za sprawą rodziców naszych uczniów.

Festyn zakończyliśmy koncertem pod chmurką. Dzieci ze Szkoły Muzycznej przedstawiły swoje umiejętności i zagrały dla rówieśników.

Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach. Byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Atrakcje zorganizowane tego dnia dla dzieci i rodziców to przykład zdrowego spędzania wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny.

*************************************

Mieszko I i Wikingowie- żywa lekcja historii przedstawiona przez Bractwo Rycerskie „Kerin”.

Dnia 09.06 2017 roku gościliśmy w naszej szkole Bractwo Rycerskie „Kerin”. Tematem żywej lekcji historii była kraina dawnych Słowian „Mieszka I i Wikingów”. Udział w niej wzięli uczniowie z klas 4-6 oraz maluchy z 1a. Prowadzący opowiedzieli o zwyczajach i wierzeniach Słowian. Dzieci zostały zaangażowane do przedstawienia scenki ślubu Mieszka i Dobrawy oraz chrztu Polski czyli wydarzeń, które zapoczątkowały naszą państwowość. Przybliżone zostały przyczyny przyjęcia chrztu z rąk Czechów. Rycerze ciekawie przedstawili podboje Mieszka I i jego drużyny, zaprezentowali uzbrojenie wojów oraz Wikingów.  Wszyscy przeżyli ciekawą wyprawę do czasów naszych przodków. Uczniom bardzo podobał się  humorystyczny sposób  przekazywania dawnych wydarzeń.

*************************************

„780 lat założenia Elbląga”- III miejsce w miejskim konkursie plastycznym.

Dnia 9 czerwca w krużganku Galerii El odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego " 780 lat założenia Elbląga". Z wielką radością informujemy,że uczennica naszej szkoły Amelia Lawendowska z klasy 6 a otrzymała III miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat.

Do konkursu dostarczonych zostało około 200 prac uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Nasza uczennica otrzymała z rąk Pana Wiceprezydenta i organizatorów, dyplom oraz nagrody : powerbank oraz pendrive. Opiekunem artystycznym była p. Eliza Kaczmarczyk. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na drodze artystycznej oraz zapraszamy uczniów do chętnego brania udziału w  kolejnych konkursach plastycznych.

*************************************
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  „OJCZYZNO MA …”

ELBLĄG 2017

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 23  im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu -projekt Erasmus „Zielona Europa”,

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

 1. Patronat  honorowy:

      Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Chojecki

 1. Sponsorzy:
 • Rada Miejska w Elblągu,
 • Księża Marianie w Elblągu,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ KLUCZYK – DEREBECCY”.

3. Cele konkursu:

- prezentacja wartościowych pod względem artystycznym pieśni o tematyce patriotycznej,

-  wyszukiwanie młodych talentów,

-  umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami,

      -  podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pieśni patriotycznej,

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • przywrócenie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych oraz autorskich kompozycji,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym

4. Uczestnicy:                                                                                                            

W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły (maksymalnie do 15 wykonawców) w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej                                                              

 - uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

5. Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego utworu o tematyce patriotycznej (pieśń tradycyjna, współczesna lub autorska) i zgłoszenie do dnia 31.10.2017 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg, z dopiskiem:

Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej - „ Ojczyzno ma…” lub drogą e-mailową na adres: eli49@op.pl

6. Konkurs odbędzie się 08. 11. 2017 roku w godz. 9.00 – 13.30 w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Słoneczna 14 w Elblągu. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są  o potwierdzenie udziału do godz. 8:30 w dniu konkursu.

7. Przebieg konkursu:

 1. Uczestnicy wykonują po jednym utworze według ustalonego przez organizatorów harmonogramie imprezy.
 2. Ocenie zostaną poddani uczestnicy konkursu w następujących kategoriach:

- soliści,

- zespoły wokalne,

oraz kategoriach wiekowych:

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum,

- szkoły ponadgimnazjalne.

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 1. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa (profesjonalne, niezależne i obiektywne jury), biorąc pod uwagę:
  • dobór repertuaru, uwzględniający możliwości wokalne uczestników,
  • czystość i poprawność wykonania,
  • interpretacja,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 2. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu i chórków).

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, keyboard.

 W przypadku podkładów muzycznych należy dostarczyć wcześniej (minimum dzień przed konkursem) płytę CD lub inny nośnik z podkładem muzycznym. Płyta lub nośnik powinien być opisany (nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty, tytuły utworów).

 1. Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej kategorii i grupie wiekowej. Komisja wyłoni także miejsca II i III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do wszelkich ustaleń pozaregulaminowych.

                                                                                                                         Moderatorzy Konkursu:

Eliza Kaczmarczyk

Monika Chojecka

Tomasz Cybulski

Dodatkowych informacji udziela p. Tomasz Cybulski pod numerem tel.509737665

*************************************************************************************************************************

Udział SP nr 23 w II edycji akcji  BohaterON!

Szkoła Podstawowa nr 23 ponownie dziękuje bohaterom Powstania Warszawskiego

21 września 2017 roku uczniowie klas IV-VII ponownie uczestniczyli w edukacyjnym projekcie BohaterON w celu upamiętnienia i uhonorowania Uczestników Powstania Warszawskiego. Wysłaliśmy tym razem 41 kartek.

Akcją na terenie szkoły kierowały: pani Iwona Dąbrowska oraz Ewa Oklesińska.

*************************************************************************************************************************

Zgłoszenie Szkoły Podstawowej nr 23 do projektu

”Młodzież wierna tradycjom niepodległości”

3 listopada 2017r. uczniowie z klasy 6b pod opieką nauczycielki historii pani Ewy Oklesińskiej wzięli udział w konferencji, będącej jednocześnie inauguracją projektu patriotyczno – edukacyjnego pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”.  Projekt jest realizowany przez: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa nr 23 zgłosiła swój udział w konkursie pt.” Z pieśnią na ustach dla Niepodległej”, który odbędzie się w listopadzie 2018 roku.

Celem naszego uczestnictwa jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

*************************************************************************************************************************

Udział w konkursie plastycznym

„Uczcijmy razem stulecie odzyskania niepodległości”

Uczniowie klas IV- VII, pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Elizy Kaczmarczyk, wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja Ostrowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana oraz Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie zaprojektowali ulotki zachęcające do udziału w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Prace zostały wykonane w formacie A-5 i miały na celu budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego

Konkurs objęty jest patronatami / sponsorzy:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Instytut Pamięci Narodowej

*************************************************************************************************************************

Powiatowy konkurs Pieśni Patriotycznej "Ojczyzno ma"

zorganizowany w SP nr 23

„Ojczyzno ma” pod takim tytułem 8 listopada odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej, którego gospodarzami była Szkoła Podstawowa nr 23. Rangę przedsięwzięcia objął honorowym patronatem Wojewoda Warmińsko- Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Pruszak. W klimat konkursu wprowadziła uczestników oryginalna  prezentacja poloneza Ogińskiego w wykonaniu dziewczynek z klasy piątej. Następnie ponad 140 uczniów ze szkół powiatu elbląskiego prezentowało swoje talenty wokalne zarówno w kategorii solistów jak i zespołów. Wśród nich nie zabrakło również   przedstawicieli ze Szkoły Podstawowej nr 23, którzy pod kierunkiem pani Elizy Kaczmarczyk wykonali utwór ” Ej, dziewczyno, ej niebogo”.

Wokalnym zmaganiom przysłuchiwali się także honorowi goście, którzy zaszczycili swoją obecnością gościnne progi Szkoły Podstawowej nr 23. „ Bitwę na głosy” obserwował sam Wojewoda Warmińsko- Mazurski  Pan Artur Chojecki,  Biskup Diecezji Elbląskiej dr Jacek Jezierski, ksiądz Artur Radacki- proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych oraz radny Rady Miejskiej w Elblągu- Pan Paweł Kowszyński.  

Najlepsi wykonawcy w różnych kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez sponsorów imprezy oraz ze środków projektu Erasmus +.

Nagrodzeni uczniowie w konkursie :
Kategoria Soliści Klas 1-3 szkół podstawowych :
I miejsce : Zuzanna Kolad SP21 Elbląg ex aequo I miejsce: Franciszek Stojek SP25 Elbląg
II miejsce: Izabela Gromulska SP16 Elbląg
Kategoria Zespoły Klas 1-3 szkół podstawowych:
1 miejsce: Duet- Laura Boguska i Antonina Pancewicz- Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu
II miejsce : Zespół wokalny SP25 Elbląg
III miejsce:Zespół Ananaski SP16 Elbląg
Wyróżnienie :Duet Maja Kieruj i Oliwia Seroczyńska SP16 Elbląg
Kategoria soliści klas 4-7 szkół podstawowych:
I miejsce : Karol Baranowski - SP1 Elbląg
II miejsce : Aleksandra Miłosz - SP11 Elbląg
II miejsce: Michał Cichocki -SP3 Pasłęk
III miejsce: Magdalena Burcewicz-SP Tolkmicko
Kategoria zespoły klas 4-7 szkół podstawowych :
I miejsce: Zespół Crazy Band SP18 Elbląg
II miejsce: Zespół Kamerton SP 19 Elbląg
III miejsce: Zespół Jedenastki SP11 Elbląg
Wyróżnienie : Duet Zofia Zelonka i Oliwia Gudałtis - SP16 Elbląg
Kategoria soliści gimnazjum i szkół ponadpodstawowych:
I miejsce : Klaudia Kobylarz - Gimnazjum w Nowakowie
II miejsce : Alicja Witkowska - Zespół Szkół w Gronowie Elblaskim
III miejsce: Justyna Gołębiewska - Gimnazjum w Tolkmicku
Kategoria zespoły gimnazjum i szkół ponadpodstawowych:
I miejsce: Zespół wokalny z Gimnazjum w Tolkmicku
II miejsce : Zespół wokalny Gimnazjum nr 4 w Elblągu
III miejsce: Duet: Weronika Szał i King Rychter - Gimnazjum nr 1 w Elblągu
Wyróżnienie: Patrycja Ciarcińska i Klaudia Wesoły ZSZ Pasłęk .
 

W organizacji konkursu wzięła udział: Warmińsko- Mazurska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku. Koordynatorzy przedsięwzięcia to: Pani Eliza Kaczmarczyk, Pani Monika Chojecka  oraz Pan Tomasz Cybulski.

Wielkie  zainteresowanie konkursem niewątpliwie   wpisze się  w coroczny kalendarz imprez Szkoły Podstawowej nr 23. Składamy  gratulacje wszystkim uczestnikom, zwycięzcom oraz organizatorom.

   

*************************************************************************************************************************

Udział zespołu „Promyki”

w I Elbląskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Elblągu

Rozśpiewane „Promyki” pod kierunkiem pani Elizy Kaczmarczyk wzięły udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem był  Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. Wydarzenie, które odbyło się 09 listopada 2017r. zostało objęte patronatem Posła Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jerzego Wilka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Pana Marka Pruszaka.

Nasza grupa wokalna w składzie: Amelia Kosiacka, Wiktoria Rosenkiewicz, Kamila Rafalska, Jan Preuss, Piotr Pachnik, Marta Kunicka, Wiktoria Olejniczak Jakub Małecki z 5a oraz Allan Rynkiewicz i Krzysztof Jagodziński z 6b wykonali utwór pt.”Przybyli ułani”

Wykonawcy otrzymali dyplom uczestnictwa oraz pamiątkowe statuetki. Życzymy powodzenia w kolejnej edycji „Festiwalu Pieśni Patriotycznej”.

 1. Celem Festiwalu było:
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • podniesienie świadomości narodowej

a) wartości moralne

b) wartości duchowe

c) poczucie wartości jednostki

 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń narodowościowych w środowisku
        

*************************************************************************************************************************

Akademia z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wczoraj (10.11.2017) z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Każdy z nas, bez względu na to czy ma lat 7, czy 87, choć raz w życiu usłyszał zdanie: Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Ale co to tak naprawdę oznacza dla nas, Polaków? Dziś wolne kojarzy nam się z sobotą, niedzielą, z brakiem konieczności chodzenia do szkoły, pracy, a jeszcze nie tak dawno wolność to była możliwość mówienia w języku polskim, posiadania własnej ojczyzny, istnienia na mapie. Uczniowie obejrzeli krótki film przedstawiający najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do tworzenia naszej Ojczyzny. Następnie uczniowie klasy 4a przypomnieli nam, co to znaczy być Polakiem, ukazali sylwetki wielkich patriotów. Przedstawienie było przeplatane pieśniami ważnymi w naszej historii, w wykonaniu chóru szkolnego. Całość uświetnił taniec ze wstążkami uczennic z klasy 5a, do poloneza Ogińskiego „ Pożegnanie Ojczyzny”.

*************************************************************************************************************************

Świadectwa niepodległości

16 listopada uczniowie ze świetlicy popołudniowej obejrzeli wystawę „Pamiątki niepodległości”, które zaprezentowało Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. „Świadectwa niepodległości” to zbiór zdjęć, broń, powojenna historia regionu oraz pamiątki związane z generałem brygady Bolesławem Nieczuja - Ostrowskim, który 1992 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Elbląga.

   

*************************************************************************************************************************

II miejsce w konkursie fotograficznym „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej  zaprosił do udziału w konkursie fotograficznym „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław” Przysłane prace fotograficzne zostały poddane ocenie niezależnej komisji konkursowej w składzie: Zygmunt Gawron (PKWE) – przewodniczący, członkowie: Zbigniew Zagrodzki (PKWE), Jan Piotrowski (Nadleśnictwo Elbląg), Łukasz Kogut (W-MODN w Elblągu). II miejsce w kategorii dla nauczycieli zdobył nauczyciel klas I – III Izabela Cabała ze Szkoły Podstawowej nr 23.

     

*************************************************************************************************************************

Wyjście do teatru na spektakl „Skąd nasz ród”

12 stycznia 2018 r. klasy IV- VII obejrzały spektakl historyczny przygotowany przez wrocławskich aktorów z Teatru „Artenes”. Celem sztuki „ Skąd nasz ród” było przypomnienie historii panowania pierwszych władców Polski od 964 roku.  Nie zabrakło znanych motywów legendarnych „ O Popielu i Mysiej Wieży”, „ O Piaście Kołodzieju” czy „ Starej Baśni”. Spektakl został zaopatrzony w materiały pomocnicze do przeprowadzenia zajęć po obejrzeniu sztuki.

**************************************************

Konkurs plastyczny  „Moja kamieniczka na elbląskiej  Starówce”

W styczniu 2018 roku zorganizowano w szkole konkurs plastyczny dla klas I – III, mający na celu popularyzację historii naszego miasta, kształcenie wrażliwości plastycznej, rozbudzanie wyobraźni.

Zadaniem uczniów było wykonać projekt kamieniczki,
która mogłaby stanąć na elbląskiej Starówce.

Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac wykonanych zarówno różnorodnymi technikami malarskimi, jak i w postaci modeli przestrzennych.

Piękne projekty można było podziwiać na wystawie, na korytarzu klas I – III.

    

**************************************************

III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastyczno-historycznym "Moja mała ojczyzna"

    

**************************************************

Spotkanie z elbląskim przewodnikiem

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego.

Klasa IIIB korzystając z zaproszenia Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych przy PTTK w Elblągu, wybrała się na zwiedzanie Bramy Targowej z przewodnikiem.

Wycieczka stanowiła wspaniałą okazję do zdobycia wielu ciekawych wiadomości na temat historii naszego miasta. Wszyscy byli zachwyceni przepiękną panoramą Elbląga.

     

**************************************************

„Kartka dla Bohatera”

Ponownie uczniowie z SP nr 23 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Kartka dla Bohatera”, którą na terenie Elbląga koordynowało Biuro Poselskie Posła Jerzego Wilka. Młodzi artyści wykonali przepiękne kartki z motywem świątecznym oraz patriotycznym. Celem działania było podtrzymanie pamięci o kombatantach walczących o niepodległą Polskę oraz budzenie szacunku dla Polaków i ich czynów.

    

 

**************************************************

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Cześć i chwała bohaterom”

Klasa IIIB aktywnie uczestniczy w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Poznając historię naszej Ojczyzny dzieci wzięły m.in. udział w konkursie plastycznym „Cześć i chwała bohaterom”, zorganizowanym przez  Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, Szkołę Podstawową nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem: Prezydenta RP w stulecie odzyskania niepodległości, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu – Marka Pruszaka, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Fundacji „Łączka".

Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac. W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie IIIB: Mikołaj Czajor
i Kamil Silaff.

    

**************************************************

Wspólne malowanie pisanek z Prezydentem Miasta Elbląga Witoldem Wróblewskim

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 23 zaprosiła Prezydenta Miasta Pana Witolda Wróblewskiego do wspólnej, świątecznej zabawy polegającej na malowaniu wielkanocnych pisanek. Celem była nie tylko twórcza zabawa wprowadzająca nas w świąteczny wielkanocny nastrój ale także  wzmacnianie poczucia przynależności do określonego miejsca, wspólnoty, regionu oraz kraju. Kreatywne uczestnictwo w tym wydarzeniu pięknie relacjonuje film pt.”Klej, nożyczki robimy świąteczne ozdoby”, który można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=lwgfLPleVeE.

    

**************************************************

Wielkanoc 2018  

„Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”

Koło wolontariatu, które prowadzi pani Małgorzata Cieślik oraz Małgorzata Zielińska,  przyłączyło się do akcji charytatywnej – „Paczki dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”, którą zorganizował: Związek Polaków na Łotwie i Polski Kontyngent Wojskowy  we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rydze. Celem udziału w działaniu było krzewienie wśród uczniów pamięci o rodakach mieszkających poza krajem oraz  upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii.

**************************************************

Żywa lekcja historii – rycerstwo średniowieczne

Dnia 20 kwietnia 2018 roku kolejny raz  gościliśmy w naszej szkole rycerzy Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Tym razem szkolni giermkowie uważnie śledzili losy średniowiecznego rycerstwa. Obejrzeli pokaz walk rycerskich z użyciem broni średniowiecznej, dowiedzieli się, jak strzela się z kuszy i poczuli na sobie, ile waży zbroja rycerza spod Grunwaldu.

Prowadzący, w humorystyczny i przystępny sposób dla dzieci, przybliżył wszystkim realia epoki. Niemałą atrakcją było również to, że wybrani przez rycerzy giermkowie  mogli spróbować swych sił w walce pod czujnym okiem mistrzów. Pozostali giermkowie  brali tylko miecze do rąk, a bardziej trwożliwi zadawalali się przymierzaniem  strojów z epoki. Na zakończenie każdy mógł podejść i z bliska zobaczyć dużą kolekcję broni i rekwizytów.

  

**************************************************

Podziękowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W kwietniu Szkoła Podstawowa nr 23 otrzymała oficjalne podziękowanie od Podse-kretarza Stanu Pana  Andrzeja Papierza za udział  w akcji charytatywnej „ Wielkanoc 2018- paczka świąteczna dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”. Dzięki wspólnej inicjatywie zostało obdarowanych 250 rodzin, o których pamiętali rodacy z Polski- między innymi nasi uczniowie. Brawo za piękną patriotyczną postawę!!!

**************************************************

„Oblężenie Malborka” przez klasę 5a i 5b

Roku pańskiego 2018 dnia 25 kwietnia na zamek krzyżacki w Malborku przybyła dzielna drużyna „Czarnych dzików”. Nad ich głowami powiewał dumnie trzymany na sękatym kiju proporzec. Grupę po krużgankach i komnatach dawnego komtura oprowadzała zamkowa strażniczka, która pomogła w odczytaniu tajemniczego zapisku o nazwie „Castrum et monasterium”. Szkoleni adepci biegli w sztuce pisania i czytania złamali szyfr w glosarium, gdzie posłużyli się dawnymi księgami. Co kryje się za tymi słowami, wiedzą tylko wtajemniczone „Czarne dziki”.

   

**************************************************

Cmentarz na Rossie - przy grobie matki Józefa Piłsudskiego

W ramach współpracy międzynarodowej programu Erasmus+, uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz partnerzy biorący udział w projekcie „Zielona Europa” z Łotwy, Słowenii i Włoch przebywali w dniach 7.05- 11.05.2018 w Poniewieżu na Litwie. W czasie pięciodniowego pobytu mieliśmy okazję poznać bogatą kulturę, historię i przyrodę Litwy. Zwiedzaliśmy Anykszczai, spacerowaliśmy ścieżką ponad lasami podziwiając piękno przyrody. Odwiedziliśmy także Krekenava Park Regionalny gdzie przyrodę poznaje się wszystkimi zmysłami. Duże wrażenie na nas zrobiły przepiękne krajobrazy meandrów rzek , rezerwat żubrów, zamek w Trokach położony na malowniczej wyspie. W programie pobytu znalazło się także miejsce na poznanie kultury, tradycji i historii Litwy.

Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam wycieczka do Wilna. Mieliśmy okazję wędrować śladami Adama Mickiewicza, odwiedzić Ostrą Bramę czy też Uniwersytet Wileński. Duże wrażenie na naszych uczniach wywarła wizyta na Cmentarzu na Rossie, gdzie znajdują się groby legionistów J. Piłsudskiego, wybitnych Polaków - J. Lelewela, W. Syrokomli, uczonych profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego. Nasi uczniowie wraz z członkami Związku Piłsudczyków złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Matki Piłsudskiego i Serca Jej Syna w rocznicę śmierci Marszałka. Wspólnie wysłuchali przemówienia i odśpiewali „My pierwsza brygada”’. Uczniowie, którzy przybywali u litewskich rodzin, mieli okazję nie tylko zaprzyjaźnić się, ale poznać tradycje i obyczaje tych rodzin. Uczestnicy spotkania wspólnie z uczniami ze szkoły litewskiej brali udział w zajęciach muzycznych, językowych i wycieczkach. Wizyta była dobrą okazją do wymiany doświadczeń, spotkania z władzami miasta, szkoły, nauczycielami, zawarcia nowych przyjaźni.

   

**************************************************

„Kocham Cię, Polsko”

Pod takim hasłem odbył się majowy turniej „ Biało- Czerwonych”. Reprezentacje klas IV,V,VI i VII utworzyły drużyny BIAŁYCH i CZERWONYCH. Konkurowały ze sobą przy znanej piosence „ Kocham Cię, Polsko”. Biali i Czerwoni mieli do wykonania rozmaite zadania, a każde przybliżało i sprawdzało wiedzę o Polsce. Drużyny malowały ilustracje do znanych legend, zawodnicy odgadywali postaci historyczne, odpowiadali na pytania dotyczące  powstania państwa polskiego. Na zakończenie odbyła się konkurencja specjalna, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy turnieju. Emocje wzbudziło odgadywanie wykonawców znanych polskich piosenek. Oprawę stanowiła  lawina biało – czerwonych flag, chorągiewek, biało – czerwone dekoracje oraz  stroje  uczniów. Szkoła tonęła w narodowych barwach, a uczniowie dali się uwieść radosnemu patriotyzmowi, któremu przewodziła pani Ewa Oklesińska- nauczycielka historii.

   

**************************************************

Festyn Służb Mundurowych 2018

11 maja 2018r. po raz kolejny  uczniowie ze świetlicy popołudniowej  uczestniczyli w Festynie Służb Mundurowych, który został zorganizowany miedzy innymi przez Pułk Wsparcia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północy- Wschód, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

Nasi dzielni „wojacy” zmierzyli się z torem przeszkód dla rekrutów o groźnie brzmiącej nazwie ‘ Krew, pot i łzy”, odważni strzelali z broni sportowej, przyglądali się pracy psa służbowego, oglądali pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny. Pokrzepieniem po wojskowych zmaganiach okazała się żołnierska grochówka, którą przygotowała kuchnia polowa.

   

**************************************************

Inscenizacja legendy o Piekarczyku w Centrum Spotkań Europejskich

22 maja 2018 roku, w holu głównym CSE Światowid mieszkańcy naszego miasta mogli obejrzeć przedstawienie inspirowane jedną z legend elbląskich. Inscenizację zaprezentowali członkowie Międzyszkolnego Koła Historycznego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23. Do inscenizacji uczniów przygotował Piotr Imiołczyk, który już od 1997 r. wystawia legendę o elbląskim Piekarczyku, a przez ten czas obejrzało ją około 10 000 widzów. W organizację działania zaangażowały się także panie uczące w Szkole Podstawowej nr 23 Małgorzata Cieślik oraz Małgorzata Zielińska. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły Kacper Kleinwaechter oraz Julia Mitkowska.

Prace konkursowe można było zobaczyć na holu II piętra CSE Światowid do końca maja.

**************************************************

Bezpieczni w ojczyźnie i w rodzinie”- II edycja 

Festyn rodzinny w naszej szkole

30 maja 2018 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 odbył się kolejny festyn rodzinny pod hasłem „Bezpieczni w rodzinie i ojczyźnie”. Rodzice oraz ich pociechy mogli uczestniczyć w wielu konkurencjach sportowych, malowaniu twarzy, kiermaszu chleba, ciast, pokazu baniek mydlanych, wielkoformatowych grach planszowych czy zaprezentować swoje umiejętności wokalne w talent-show Kolejną atrakcję przygotowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu, które przeprowadziło pokaz pomocy przedmedycznej dla rodziców i dzieci. Po atrakcjach w rodzinnym miasteczku cyrkowym można było odzyskać utracone siły posilając się kiełbaską z grilla oraz  smakowitym  chlebkiem z jeszcze pyszniejszym smalcem i ogóreczkiem.  Nikt też  nie odmówił sobie pysznej kolorowej waty, po którą ustawiły się długie kolejki najmłodszych zawodników.

Festyn  pod chmurką ponownie zdobył serca uczestników.

    

**************************************************

Udział w festynie miejskim” Niepodległa na piątkę”

7 czerwca dzieci ze świetlicy popołudniowej wzięły udział w festynie miejskim zorganizowanym na terenie Przedszkola nr 5 w Elblągu. Młodzi patrioci zajrzeli do namiotu wystawienniczego Wojska Polskiego, gdzie znajdował się sprzęt i umundurowanie z okresu Powstania Warszawskiego. Pokonali także tor przeszkód dla młodych rekrutów. Celem wydarzenia była integracja mieszkańców Elbląga. Kształcenie postaw patriotycznych i uczestnictwo w wydarzeniach społecznych w aspekcie „małej ojczyzny”. Festyn  odbył się pod Honorowym Patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

   
**************************************************

Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

29 listopada nasza szkoła otrzymała prestiżowy Certyfikat „ Szkoła Wierna Dziedzictwu”, który został przyznany przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.  Oficjalne wręczenie Certyfikatów odbyło się w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim W Olsztynie. W uroczystości wzięła udział Dyrektorka szkoły Pani Joanna Celińska oraz koordynatorki tegorocznej edycji konkursu  Pani Ewa Oklesińska oraz Pani Iwona Dąbrowska. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej  oraz upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii.

    

**************************************************

ROK SZKOLNY 2019/2020

**************************************************

Narodowe czytanie

Szkoła SP 23 odpowiedziała na zaproszenie Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego i wzięła udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Lekturę stanowiła między innymi „Katarynka” Bolesława Prusa, którą zaprezentował sam prezydent Witold Wróblewski oraz dyrektorka Departamentu Edukacji pani Małgorzata Sowicka. Nasi uczniowie Zuzanna Danielak z klasy 5c oraz Filip Ciesielski z 8b przeczytali fragment noweli Henryka Sienkiewicza pt.” Sachem”. Wybór tekstów do tegorocznej lektury należał do Pary Prezydenckiej, która wskazała treści, „ których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Dziękujemy naszym reprezentantom Zuzi i Filipowi za ciekawą interpretację przydzielonego fragmentu. 

  

Królewskie listy

 

Królowa Anglii Elżbieta II odpisała na list wysłany przez Szkołę Podstawową nr 23

W lutym Szkoła Podstawowa nr 23 wysłała list z  serdecznymi pozdrowieniami dla Jej  Królewskiej Mości. W liście zawarto wiadomości o Elblągu oraz o powiązaniach historycznych pomiędzy Polską i Anglią. Królowa dowiedziała się, że angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  zboże oraz świerkowe drewno. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano „spruce”, co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ  drewno sprowadzano  z  Prus Królewskich. Na skutek wielu wydarzeń historycznych wymiana handlowa uległa ograniczeniu , ale   słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

             Treścią listu była także informacja, że Szkoła Podstawowa nr 23  od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” nauczyciele wraz z uczniami odwiedzili takie państwa jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą  byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego, dlatego w naszej szkole dzieci uczą się go już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy, a dla naszych uczniów stanowią przykład zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego oraz dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem  mowy  Szekspira.

           Jej Królewska Mość dowiedziała się także, że w naszej szkole organizowany jest  również „Dzień języków obcych”, których celem jest przybliżenie kultury danego państwa. Uczniowie przygotowują stroje, piosenki, tańce, inscenizacje czy potrawy charakterystyczne dla określonego kraju. Każda klasa prezentuje wybrane przez siebie państwo. Wśród nich jest także Wielka Brytania.

Odpowiedź z Windsoru nadeszła  w kwietniu.

Oto treść listu, który w imieniu Jej Królewskiej Mości przesłała Dama Dworu  ( Lady-in Waiting)

  

 

Do pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23

 

„ Królowej życzeniem jest, abym w jej imieniu napisała i podziękowała Wam za list, książkę oraz broszurkę, która była dołączona do listu.

 

To było bardzo uprzejme z Waszej strony poinformować jej Królewską Mość o Waszym mieście Elblągu. Królowa była bardzo zainteresowana Waszą wymianą kulturalną prowadzoną z innymi szkołami europejskimi w ramach realizowanych i koordynowanych projektów.

 

Chcę jeszcze raz podziękować za Waszą kreatywność, troskę, jaką wykazujecie w dziedzinie edukacji młodych ludzi, tak jak to w liście zostało przedstawione.” 

Lady -in Waiting

 

LIST DO KRÓLOWEJ ANGLII ELŻBIETY II

Her Majesty

The Queen  Elisabeth II

                                                                            

              You Majesty Cordial regards for Her Majesty from Poland from the Primary School No 23 in Elbląg.

              Our town is situated in the north of Poland and is one of the oldest towns in Poland. It was founded in 1237 by the Knights of Teutonic Order. Throughout the centuries it was famous for its maritime port maintaining commercial contacts with many countries. The English merchants had in Elbląg their trade representatives and since the XVI th century their goods stores. High quality cloth and wool were imported from England and natural products such as corn and spruce were exported to the British Isles. A popularity of the Polish spruce used in the English  boat building was so large that this kind of wood was called ‘’spruce’’, which is a derivation from the Polish language as the wood was imported from the Dutchy of Prussia. Unfortunately, trade exchange, due to many historic events was limited. However, the word ‘’spruce” remained in the English language.  

            Since 2006 our school has been carrying out the projects financed by EU financial means. The projects aim to exchanging a cultural exchange with many schools in Europe. The teachers and the students  take part in them. We get to know languages, nature variety, customs of the particular countries and we exchange our experiences.

We also look for unusual places far from touristic routs, which can be called paradise nooks. The project participants get familiar with their richness as well as natural  and cultural variety. Travels, communication with the partners from the European schools, the exchange of experiences, sharing teaching experiences would be impossible without knowledge of English language.

In our school our pupils have been learning English since they are in their earliest years. Due to it, participating in the projects, they are able to communicate with their peers from their friendly European schools. For the teachers the projects are a valuable source of knowledge. For our pupils they are an example of  using the language in everyday situations, a further incentive to work on mastering and getting to know a beautiful language of Shakespeare.

In the New Year 2017 we wish Your Majesty health, joy and prosperity.                                          

May God save the Queen!

Yours sincerely School Headmistress

 

LIST DO KRÓLOWEJ ANGLII ELŻBIETY II

 

 

 

 Do królowej Anglii                                                                                

 

            Serdeczne pozdrowienia dla Jej  Królewskiej Mości z Polski przesyła Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

 

Nasze miasto jest położone na północy kraju i należy do najstarszych w Polsce. Zostało założone w 1237 roku przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Przez wieki był to znany               w Europie port morski utrzymujący kontakty handlowe z wieloma krajami. Angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe, a od  XVI wieku składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  produkty naturalne takie jak: zboże czy drewno świerka. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano 'spruce', co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ drewno  sprowadzano z  Prus Królewskich. Niestety wymiana handlowa  na skutek wielu wydarzeń historycznych uległa ograniczeniu . Jednak  słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

 

          Nasza szkoła od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z 9 szkołami w Europie. Biorą w nich udział nauczyciele   i uczniowie. Poznajemy język, tradycje, różnorodność przyrodniczą, zwyczaje danego państwa, wymieniamy się doświadczeniami. Poszukujemy niezwykłych miejsc, dalekich od szlaków turystycznych, które można nazwać rajskimi zakątkami. Poznajemy ich bogactwo, różnorodność przyrodniczą i kulturową. Podróże, komunikowanie się z  partnerami z europejskich szkół, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą pedagogiczną byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego. W naszej szkole uczniowie poznają język angielski już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy. Dla naszych uczniów są przykładem zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego, dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem i poznawaniem  pięknego języka Szekspira.

 

W Nowym Roku życzymy Madame  zdrowia,  radości i wszelkiej pomyślności . May Godsave the QEEEN!

                                                                                                                                        Yours Sincerly

 

                                                                                                                    School Community

 

 

Królewskie Listy – nowe działanie

Szkoły Podstawowej nr 23

w ramach projektu Erasmus +

        Nasza szkoła od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, mające   na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. Biorą w nich udział nauczyciele i uczniowie.  Poznajemy język, tradycje, różnorodność przyrodniczą, zwyczaje danego państwa, wymieniamy się doświadczeniami. Poszukujemy niezwykłych miejsc, dalekich od szlaków turystycznych, które można nazwać rajskimi zakątkami. Działania te pozwalają tworzyć poczucie obywatelstwa europejskiego.   W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” odwiedziliśmy wiele państw jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana kulturowa jest  obustronna. W 2015 roku gościliśmy w naszych szkolnych progach nauczycieli z zaprzyjaźnionych państw europejskich. W marcu tego roku zawitali do nas pedagodzy z Anglii.

      Długoletnie doświadczenia i obserwacje związane z wymianą edukacyjną zainspirowały nas do  podjęcia kolejnego działania i zredagowania listów do osób panujących i rządzących w Europie. Naszym aktualnym zamiarem jest propagowanie wiedzy o Elblągu, regionie oraz ukazanie powiązań historycznych pomiędzy  krajami w kontekście działań w europejskim programie Erasmus+. Pierwsze listy Szkoła Podstawowa nr 23 miała zaszczyt wysłać do  Królowej Anglii Elżbiety II, Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości Arcyksięcia Austrii Markusa Habsburga oraz do Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

           W treści zamieściliśmy krótki rys historyczny o naszym mieście oraz regionie.            W listach do Arcyksięcia Austrii oraz  Kanclerz  Niemiec zawarliśmy informacje, że Elbląg jest położony na północy kraju i należy do jednych z najstarszych w Polsce. Został założony w 1237 roku przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego, a do 1309 roku był nieoficjalną stolicą państwa zakonnego. Jego niemiecka nazwa brzmiała Elbing.  Od XIX wieku miasto stało się ważnym centrum przemysłowym, w którym inżynier Ferdynand Schichau założył stocznię. Do dziś działają pochylnie na  Kanale Elbląsko- Ostródzkim, gdzie odbywają się  słynne rejsy po trawie. Konstruktorem systemu pochylni był pruski inżynier Georg Jacob Steenke, który przyjął zlecenie od Fryderyka Wilhelma II.

                Natomiast w liście do Królowej Anglii dodatkowo znalazła się wzmianka                         o angielskich  kupcach, którzy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzali wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowali  produkty naturalne jak np. drewno świerka. Jego popularność w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano 'spruce', co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ drewno  sprowadzano z  Prus Królewskich. Wymiana handlowa  na skutek wielu wydarzeń historycznych ustała, ale słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

          Oprócz rysu historycznego listy zawierały szerszy opis działań Szkoły Podstawowej nr 23 w ramach projektów unijnych. Uzupełnieniem było dołączenie w języku angielskim oraz niemieckim książek prezentujących Elbląg.

             Nasze listy nie pozostały bez odpowiedzi. W lutym 2017 roku osobiście do szkoły zadzwonił Arcyksiążę Austrii Markus Habsburg, dziękując za list oraz za interesujące materiały związane z Elblągiem. W imieniu Kanclerz Niemiec odpowiedziało Niemieckie Ministerstwo Kultury, informując nas o projektach realizowanych w ich kraju. W kwietniu nadeszła długo oczekiwana odpowiedź z Windsoru, gdzie w imieniu Królowej Anglii na królewskiej papeterii  Dama Dworu przekazała słowa Elżbiety II.