Strefa Przedszkolaka - Rekrutacja

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

innej formy wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasta Elbląg.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2024/2025 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2021-2018.

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2024/2025 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego przy wsparciu i wykorzystaniu systemu elektronicznego www.eped.pl.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 1 września 2024 r.

Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne, odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.

Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

 

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

 

Kryteria naboru:

 • Kryteria ustawowe

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc do danej jednostki wychowania przedszkolnego, wówczas przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Kryteria te mają jednakową wartość.

Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 • Kryteria lokalne

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, (zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący, przyjęte Uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.

 

Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Punkty

1.

kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym

zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

15

2.

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się
o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki
w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu lub ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, bądź o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka, lub szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której stara się kandydat,

12

3.

kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny

kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta,

9

4.

kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły,
w obrębie której siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole

oświadczenie rodzica, że kandydat bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie, którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole,

4

5.

kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą

oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 7 godzin dziennie

3

6.

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19)

zaświadczenie od lekarza specjalisty o stwierdzeniu alergii pokarmowej lub potrzebie zastosowania diety zdrowotnej

 

3

 

 


Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Punkty

1.

kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że kandydat mieszka
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat,

45

2.

kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny o przyjęcie, do którego stara się kandydat

22

3.

kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny o przyjęcie, do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat,

8

4.

kandydat, którego krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie, do którego stara się kandydat,

5

5.

kandydat wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny.

 

Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta.

4

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym  

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce.

 

15.02.2024

(od godz. 8.00) -

 23.02.2024 r.

(do godz. 15.00)

-------------

2.

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.

26.02.2024 r. godz.14:00

06.05.2024 r.

godz.14:00

 

3.

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

27.02.2024

(od godz. 8.00) -

 14.03.2024 r.

(do godz. 15.00)

07.05.2024

(od godz. 8.00) -

10.05.2024 r.

(do godz. 15.00)

4.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru.

27.02 – 15.03.2024 r.

07 - 10.05.2024 r.

SYMULACJA

18 - 21.03.2024 r.

13-15.05.2024 r.

5.

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.

22 - 25.03.2024 r.

16-17.05.2024 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2024 r.

o godz. 14.00

20.05.2024 r.

o godz. 14.00

7.

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego.

 

27.03 – 28.03.2024 r.

 

21.05.2024 r.

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2024 r.

o godz. 14.00

22.05.2024 r.

o godz. 14.00

 

9.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

10.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

13.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

 

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2024/2025 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2021-2018:

 • do przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2021-2018,
 • do Przedszkola nr 8 przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w 2018 i 2019 roku
 • do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 – dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2021 – 2018 (czas pracy oddziałów z uwagi na przyjmowanie dzieci młodszych może wynosić do 10 godzin dziennie),
 • do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 9, nr 11, nr 15, nr 16, nr 25 - dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w roku 2019 i 2018 (czas pracy oddziałów wynosi 7 godzin dziennie).

 

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice składają również w wersji elektronicznej i papierowej do:

 • przedszkoli z oddziałami integracyjnymi (Przedszkole nr 15, 18 i 19),
 • przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
 • punktu przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

 

W związku z ograniczoną liczbą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, przyjmuje się następującą zasadę:

 • dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017), których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły, w której powstaje oddział przedszkolny zgodnie z poniższym przydziałem:
 • w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Wybickiego 20 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18
 • w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 18
 • w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1
 • Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej  nr 14
 • w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Słonecznej 14 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 19,
 • w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4.
   

Dzieciom, które nie zakwalifikują się do żadnego wybranego przedszkola, Prezydent Miasta Elbląga zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) wskaże inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego rodzice listownie na adres podany we wniosku otrzymają wskazaną jednostkę. W piśmie będzie również określona data potwierdzenia przez rodziców przyjęcia miejsca we wskazanej jednostce wychowania przedszkolnego.

 

Z uwagi na występowanie, w kryterium lokalnym nr 4 do przedszkoli, sformułowania „kandydat …… mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole”, poniżej informacja wskazująca w obwodach jakich szkół podstawowych położone są poszczególne przedszkola:

l.p.

Przedszkole

Położenie przedszkola w obwodzie szkoły podstawowej:

1.

Przedszkole nr 3 ul. Bema 26

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Wyżynna 3

2.

Przedszkole nr 4 ul. Szczecińska 30

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Modlińska 39

3.

Przedszkole nr 5 ul. Szańcowa 9

Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Szańcowa 2

4.

Przedszkole nr 6 ul. Browarna 13

Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Urocza 4

5.

Przedszkole nr 8   ul. Bema 9

Szkoła Podstawowa nr 4    ul. Mickiewicza 41

6.

Przedszkole nr 10 ul. Mączna 8

Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Godlewskiego 1

7.

Przedszkole nr 11 ul. Kopernika 2

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Zajchowskiego 12

8.

Przedszkole nr 13 ul. Kos. Gdyńskich 57

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Zajchowskiego 12

9.

Przedszkole nr 14 ul. Bałuckiego 17

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Mickiewicza 41

10.

Przedszkole nr 15 ul. Starowiejska 24

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Zajchowskiego 12

11.

Przedszkole nr 17 ul. Karowa 30

Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Urocza 4

12.

Przedszkole nr 18 ul. Mielczarskiego 47

Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Mielczarskiego 47

13.

Przedszkole nr 19 ul. Ślusarska 8

Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Godlewskiego 1

14.

Przedszkole nr 21 ul. Wiejska 6

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Józefa Wybickiego 20

15.

Przedszkole nr 23 ul. Płk. Dąbka 49

Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Urocza 4

16.

Przedszkole nr 24 ul. Brzechwy 5

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Korczaka 34

17.

Przedszkole nr 26 ul. Bema 59

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Wyżynna 3

18.

Przedszkole nr 29 ul. Gen. Władysława Andersa 5a

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Józefa Wybickiego 20

19.

Przedszkole nr 31 ul. Grunwaldzka 44a

Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa 2

20.

Przedszkole nr 33 ul. Królewiecka 35

Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Słoneczna 14

21.

Przedszkole nr 34 ul. Grunwaldzka 67

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Mickiewicza 41

 

Zasady rekrutacji do jednostek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 oraz istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie na stronie www.eped.pl w AKTUALNOŚCIACH i/lub w zakładce REKRUTACJA DLA PRZEDSZKOLI.