Licznik odwiedzin:        Szukaj  

RODO

25.05.2018r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej  z siedzibą w Elblągu, ul. Słoneczna 14 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej;

2) Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej  w Elblągu jest Pan Jarosław Krupski,  e-mail: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu z siedzibą przy ul. Słonecznej 14, 82-300 Elbląg reprezentowana przez: Dyrektora  Joannę Celińską.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Jarosława Krupskiego, e-mail: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 3. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  informujemy, że:

 

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy – Prawa oświatowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni (nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania).
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.