Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3                      w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności

-    na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

 

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

 

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

Kryteria naboru

L.p.

Kryterium

liczba punktów

1.

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2.

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3.

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4.

wielodzietność rodziny kandydata

3

5.

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

2

6.

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne
w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
na rok szk. 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I               
w szkole podstawowej

26.02.2024 r. godz.14:00

6.05.2024 r.
Godz. 14:00

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń

(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem       
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

27.02.2024 r.
(od godz. 8:00) - 14.03.2024 r.
(do godz. 15:00)

07.05.2024 r.
(od godz. 8:00) - 10.05.2024 r.
(do godz. 15:00)

 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków             

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

27.02.2024 r.
(od godz. 8.00) - 14.03.2024 r.
(do godz. 15.00)

07.05.2024 r.
(od godz. 8:00) - 10.05.2024 r.
(do godz. 15:00)

3.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru

27.02.-15.03.2024 r.

7- 10.05.2024 r.

SYMULACJA

18-21.03.2024 r.

13-15.05.2024 r.

4.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

22 -25.03.2024 r.

16-17.05.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2024 r.
o godz. 14.00

20.05.2024 r.
o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

27 – 28.03.2024 r.

21.05.2024 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2024 r.

o godz. 14.00

22.05.2024 r.

o godz. 14.00

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl