Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Rekrutacja

UWAGA !!!

TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY I 2018/2019.

Każdego kto chciałby zacząć przygodę z edukacją w szkole kameralnej, dobrze wyposażonej, pełnej rozbawionych i uśmiechniętych dzieci....

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

https://www.info.elblag.pl/17,54299,Serdecznie-zapraszamy-do-slonecznej-Szkoly-Podstawowej-nr-23-w-Elblagu.html

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59);
  2. ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

  • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

III.  ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 6 do 16 marca 2018r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

 

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

 

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 6 do 16 marca 2018r.

 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

Nr Kryterium Liczba punktów
1 kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 20
2 kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 8
3 rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 4
4 wielodzietność rodziny kandydata 3
5 miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2
6 kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły 2

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

V. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.

Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

VI.  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

VII.  DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szk. 2017/18 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

REKRUTACJA KANDYDATÓW, KTÓRZY W ROKU SZK. 2017/18 REALIZOWALI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Na wniosek rodziców dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż ta, w obwodzie której mieszka - jest przyjmowane do klasy I w tej szkole.

W tym celu rodzic składa wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (tak jak kandydat spoza obwodu szkoły) wraz z dodatkowym wnioskiem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szk. 2017/18 (dostępne w module „do pobrania”).

Rodzic kandydata po wypełnieniu formularza na stronie www.eped.pl , po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku zanosi go do szkoły podstawowej, w której w roku szk. 2017/18 w oddziale przedszkolnym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
Dyrektor szkoły dostarcza do Departamentu Edukacji i Sportu UM listę dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są przyjmowane do klasy I na mocy poniższego przepisu.

   
Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 poz. 35 ze zm. w związku z art. 112 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  oświatowe, Dz. U. z 2017 poz. 60. 

 

 

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.