Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Rekrutacja

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I                w szkole podstawowej

28.04.2017r. godz.14:00

27.06.2017r.

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń         (w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem        w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

04 - 19.05.2017r.

28 - 30.06.2017r.

 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków              (w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami           w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

04 - 19.05.2017r.

28 - 30.06.2017r.

3.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru

04 - 19.05.2017r.

28 - 30.06.2017r.

                           SYMULACJA

22.05.2017r.

3.07.2017r.

4.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

22 - 24.05.2017r.

4.07.2017r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.05.2017r.

o godz. 14.00

4.07.2017r.

o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

 

30 - 31.05.2017r.

 

5.07.2017r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2017r.

o godz. 14.00

6.07.2017r.

o godz. 14.00

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl 

 

 

ZASADY  REKRUTACJI  DO  KLAS  I   SZKół  PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2017/2018.

 

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl .

 

I.  Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

        1)     ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59);

        2)     ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

        3)     rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

II.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

 

- jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.  

 

 

III. ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

 

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej
(art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).

Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie
od 4 do 19 maja 2017 r
.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 IV.  ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone
Uchwałą
Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej
na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 4 do 19 maja 2017 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

nr

kryterium

liczba punktów

1

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4

wielodzietność rodziny kandydata

3

5

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

2

6

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające                     w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły 

2

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka
do wybranej szkoły. 

 

V.   REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym
za pomocą platformy elektronicznej.

  

Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

 

 

 

 

 VI.   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

 

 

VII.       PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.   Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

 

 

 

 

 

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.